fbpx

Giải bài tập lớp 10

[Giải Toán 10] Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai/ Bài 3:...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 42: Nhắc lại các kết quả đã biết về đồ thị của hàm số y = ax2. Lời...

[Giải Toán 10] Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai/ Bài 2:...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 40: Vẽ đồ thị của các hàm số: y = 3x + 2; y = - 1/2 x+5

[Giải Toán 10] Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai/ Bài 1:...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 1 trang 32: Hãy nêu một ví dụ cụ thể về hàm số. Lời giải Sự phụ...

[Giải Toán 10] Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp/ Bài 5: Số gần...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 5 trang 19: Khi đọc các thông tin sau em hiểu đó là các số đúng hay gần đúng ?

[Giải Toán 10] Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp/ Bài 4: Các tập...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 4 trang 16: Vẽ biểu đồ minh họa quan hệ bao hàm của các tập hợp số đã học. Lời...

[Giải Toán 10] Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp/ Bài 3: Các phép...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 13: Cho A = { n ∈ N | n là ước của 12} B...

[Giải Toán 10] Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp/ Bài 2: Tập hợp

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 10: Nêu ví dụ về tập hợp. Dùng kí hiệu ∈ và ∉ để viết các mệnh đề...

[Giải Toán 10] Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp/ Bài 1: Mệnh đề

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 1 trang 4: Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên...

Unit 16 lớp 10: Test Yourself F

Test Yourself F (Trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 10) I. Listening (2.5 points) Listen and fill each blank with the missing word. (Lắng nghe và điền...

Unit 16 lớp 10: Historical Places (Địa danh lịch sử)

A. Reading (Trang 166-167-168 SGK Tiếng Anh 10) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. (Làm việc theo cặp.) -...