fbpx
Home Đề thi - Đáp án

Đề thi - Đáp án

Đề thi THPT Quốc Gia

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 MÔN...

MÃ ĐỀ 401 ĐÁP ÁN 401 1. D2. A3. B4. D5. B6. A7. A8. C9. A10. B11. A12. B13. D14. B15. B16....

Đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2020: Phù hợp với thực tế, điểm 8...

Nhiều giáo viên nhận định, đề thi Ngữ Văn tốt nghiệp THPT 2020 rất phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên,...

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 MÔN...

ĐÁP ÁN 206 ĐÁP ÁN 207 MÃ ĐỀ 208

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020...

ĐÁP ÁN 301 ĐÁP ÁN 302 ĐÁP ÁN 304

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020...

ĐÁP ÁN 318 ĐÁP ÁN 321 MÃ ĐỀ 223

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020...

Phần I: Đọc hiểu Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là nghị luận. Câu 2: Theo...

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020...

MÃ ĐỀ 205 ĐÁP ÁN 205 41 A42 D43 C44 C45 D46 D47 A48 D49 C50 C51 B52 C53 D54 A55 D56...