Unit 15 lớp 10: Cities (Các thành phố)

0
401

A. Reading (Trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Below are some well-known places in New York. Match the names to the pictures. (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số địa danh nổi tiếng ở New York. Ghép tên với các tranh.)

Soạn Unit 15 lớp 10: reading | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10
1 – a2 – b3 – d4 – c

– Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. Where is New York? (New York ở đâu?)

=> It’s in New York State, USA.

2. What do you know about the city? (Bạn biết gì về thành phố này?)

=> It’s a great place for art. There are a lot of big art museums and hundreds of small art galleries throughout the city that are worth visiting. It’s also famous for its skyscrapers, such as the Empire State Building and the World Trade Centre, and the statue of liberty.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Thành phố New York nằm ở miền đông nam tiểu bang New York. Thành phố phát triển tại nơi hai con sông Hudson và Passaic hòa vào biển Đại Tây Dương. Cảng New York, một hải cảng không bị đóng băng trong tất cả các mùa, là một trong những hải cảng đẹp và lớn nhất thế giới. Với dân số hơn 7 triệu người trong thành phố và 19 triệu ở vùng đô thị và tổng diện tích là 946 km2, New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Thành phố do người Hà Lan lập nên vào năm 1624. Lúc đầu nó được gọi là Fort Amsterdam, sau đó là New Amsterdam. Đến năm 1664, người Anh chiếm thành phố và đặt tên là New York. New York là một thành phố kỳ lạ. Mặc dù nó không phải là thủ đô của cả nước, nhưng nó lại là cơ quan của Liên Hiệp Quốc và là trung tâm tài chính, viễn thông và thương mại thế giới. Người New York đến từ khắp nơi trên đất Mỹ và từ nhiều nước khác trên thế giới. Thành phố có nét đặc trưng bởi hàng trăm công sở cao ốc và nhà ở cao tầng mà trong số đó có những tòa nhà cao nhất thế giới. Du khách đến thăm New York đều bị thu hút bởi những địa danh như Tượng Nữ Thần Tự Do, Tòa nhà Empire State, Phố Wall, và khu vực nhà hát Broadway. New York còn là nơi du khách cỏ thể đến thăm các viện bảo tàng và phòng tranh nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới.

Task 1. The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Các từ ở A xuất hiện trong bài đọc. Ghép chúng với phần định nghĩa của chúng ở B.)

1 – d2 – c3 – e4 – a5 – b
metropolitan region: vùng đô thị
take over: chiếm đóng
unusual: bất thường, kì lạ
ice-free: không bị đóng băng
mingle with: hòa trộn

Task 2. Decide whether the statement are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu là đúng (T) hay sai (F).)

1. T2. F3. T4. T5. T

2 – F => New York Harbour is ice-free in all seasons.

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. Where is New York City? (Thành phố New York ở đâu?)

=> It’s in the southeastern part of New York state.

2. What is its population? (Dân số của nó là bao nhiêu?)

=> It has a population if more than 7 million people in the city and 19 million in the whole metropolitan region.

3. Why was New York originally called New Amsterdam? (Tại sao lúc đầu New York được gọi là New Amsterdam?)

=> New York was originally called New Amsterdam because it was founded by the Dutch.

4. What makes New York an unusual city? (Điều gì khiến New York thành một thành phố kì lạ?)

=> It is the home of the United Nations and the centre of global finance, communications, and business, which makes it an unusual city.

5. What places in New York are visitors attracted to? (Các du khách bị hấp dẫn bởi các địa danh nào ở New York?)

=> Visitors are attracted to places in New York, such as the state of liberty, the Empire State Building, Wall street, and the Broadway theatre district.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

– If you could visit New York, which place(s) of interest there would you like to see? Why? (Nếu em có thể đến thăm New York, em sẽ đến thăm thắng cảnh nào? Tại sao?)

Gợi ý:

If I could visit New York, I would like to see Wall Street. At there, I can see hundreds of tall offices and apartment buildings and the atmosphere of the biggest commercial center in the world. The second place I would like to see is Central Park. Going there make me a chance to see very important people.

B. Speaking (Trang 159-160 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Complete each question in A with a suitable word in B. (Hoàn thành mỗi câu hỏi ở A với một từ thích hợp ở B.)

1 – d2 – f3 – a/e
4 – e5 – c6 – b/c

Task 2. Work in pairs. One reads the information about New York and the other about London. Then ask and answer questions about the two cities. (Làm việc theo cặp. Một bạn đọc thông tin về New York và bạn còn lại đọc về London. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về hai thành phố này.)

Gợi ý:

A: When was New York founded?

B: It was founded in 1642. And what about London?

A: It was founded in 43 AD.

B: What’s its population?

A: It has a population of about 7 million. How about New York’s population?

B: It has a population of 7 million, too. And what is London’s ara?

A:

Task 3. Read and practise the dialogue. (Đọc và luyện tập hội thoại.)

Gợi ý: So sánh tiếp trong sách

A: That’s right. But New York has only one big park, meanwhile London has five big park, so London has more big park than New York.

B: Yes. And New York’s national holidays is 7 days and that of London is 14 days, so London has more national days than New York.

A: All right. But its transport is as convenient as that of New York. Both cities have convenient transport.

B: That’s right.

Task 4. Work in groups. Tell each other which of the two cities you prefer and give reasons. (Làm việc nhóm. Nói cho nhau nghe bạn thích thành phố nào hơn và đưa ra lý do.)

Gợi ý:

– I prefer London to New York because it has more parks and fewer high buildings and more national holidays and its people is formal and reserved. Moreover, the city have my favorite football team, Chelsea club.

– I prefer New York to London because it has many high buildings and its people are very friendly and open. Moreover, it is the centre of the world.

C. Listening (Trang 160-161-162 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh và trả lời các câu hỏi.)

Soạn Tiếng Anh 10 Unit 15 Listening | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

1. What is it? (Đó là gì?)

=> It’s the Statue of Liberty.

2. What does it look like? (Nó trông giống cái gì?)

=> It’s the Statue of a woman. It’s tall/big/ beautiful.

3. What has it got on its head? (Nó đội cái gì trên đầu?)

=> It’s got a crown on its head.

4. What has it got in its left hand? (Nó cầm cái gì ở tay trái?)

=> It’s got a tablet on its left hand.

5. What is it holding in its right hand? (Nó đang giữ cái gì ở tay phải?)

=> It’s holding a torch in its right hand.

6. What is is wearing? (Nó đang mặc gì?)

=> It’s wearing a robe.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and choose the correct answers. (Lắng nghe đoạn văn và chọn các câu trả lời đúng.)

Bài nghe:

1. B2. A3. A4. A5. C

Task 2. Listen again, and fill in the missing information in the table below. (Nghe lại, và điền thông tin còn thiếu vào bảng dưới.)

Bài nghe:

Soạn Tiếng Anh 10 Unit 15 Listening | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Works in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table. (Làm việc nhóm. Nói cho nhau những gì bạn đã được biết về Tượng Nữ Thần Tự Do, sử dụng thông tin trong bảng.)

Gợi ý:

The Statue of Liberty is a symbol of freedom in the world. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It weighs 205 tons and is 46 metre high. Its outside is made of cooper and its inside has an iron frame. You can visit the statue from 9:30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

The Statue of Liberty, one of America’s most familiar image, is on an island in New York Harbour. It is a symbol of freedom. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It was a gift to American people from the French to show the friendship between the two nations. This is the statue of a woman who is wearing a loose robe and a crown on her head. Her right hand holds a burning torch, and her left hand holds a tablet with the date July 4, 1776 on it. The Statue weighs 205 tons and is 46 metre high. It stands on a stone and concrete base. The base and pedestal increase the height of the monument to 93 metre. The outside is made of cooper. Inside, it has an iron frame. The statue was completed in 1884 in France, and then transported to America in 1886. Tourists can visit the statue from 9:30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.

D. Writing (Trang 162-163 SGK Tiếng Anh 10)

Describing a city (Miêu tả một thành phố)

Task 1. Read the description of London. Then write the answers to the questions. (Đọc phần miêu tả về thành phố London. Sau đó viết các câu trả lời cho các câu hỏi.)

Soạn Tiếng Anh 10 Unit 15 Writing | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Hướng dẫn dịch:

Luân Đôn, thủ đô của Vương quốc Anh, do người La Mã lập nên năm 43 Công Nguyên. Thành phố có dân số khoảng 7 triệu người. Nằm ở miền Nam nước Anh, bên bờ sông Thames, Luân Đôn có diện tích 1610 km2.

Luân Đôn nổi tiếng về nhiều thứ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới tới thăm những tòa nhà mang hơi hướng lịch sử như nhà thờ St.Paul và nhà Quốc Hội. Họ còn thăm các rạp hát, viện bảo tàng và các cửa hàng. Cửa hàng nổi tiếng nhất Harrods, nơi mà bạn có thể mua hầu như mọi thứ.

Điều tuyệt nhất ở Luân Đôn là các công viên. Có 5 công viên ở trung tâm thành phổ. Chúng chiếm một diện tích lớn và là nơi lý tưởng để người ta thư giãn, thoát ra khỏi cuộc sống thành phố ồn ào, nhộn nhịp.

1. Where is London situated? (Thành phố London nằm ở đâu?)

=> London is situated in southern England, on the River Thames.

2. How big is it? (Nó lớn như thế nào?)

=> It cover an area of 1610 square km.

3. What is its population? (Dân số của nó là bao nhiêu?)

=> It has a population of about 7 million people.

4. What kind of city is it? (Nó là loại thành phố gì?)

=> It is the capital city of the United Kingdom.

5. When and by whom was it founded? (Nó được thành lập khi nào và bởi ai?)

=> It was founded by the Romans in 43 AD.

6. What is it famous for? (Nó nổi tiếng với điều gì?)

=> It’s famous for many things, such as its historical buildings, theates, museums, shops and parks.

7. What is best about the city? (Điều tuyệt nhất về thành phố là gì?)

=> The parks are the best things about London. There are five parks in city centre.

Task 2. Write a description of a city or a town in Vietnam you know well, using the questions above as suggestions. (Viết đoạn văn miêu tả một thành phố hoặc thị trấn ở Việt Nam mà em biết rõ, sử dụng các câu hỏi ở trên như là các gợi ý.)

Đoạn văn miêu tả gợi ý:

Ho Chi Minh city, formerly called Saigon, is a major city of Viet Nam was founded in the 18th century, and it has a population of about 8 million. Situated in southern Viet Nam, on the Saigon river, the city covers an area 2.356 square km.

Ho Chi Minh City is the largest city and a major cultural, commercial and economic centre of the whole country. It is also an important port city with big ships coming from many countries. Tourists come to visit to its museums, its historical buildings and tourist attractions such as The Former Presidential Palace, War Crime Museum, the city Hall, Cu Chi Tunnel …

E. Language Focus (Trang 164-165 SGK Tiếng Anh 10)

Non-defining and defining relative clauses (Mệnh đề quan hệ không xác định và xác định)

Soạn Unit 15 lớp 10: Language Focus | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Exercise 1. Underline the relative clauses in these sentences, and indicate if they are defining (D) or non-defining (ND). Add a comma where required. (Gạch dưới các mệnh đề quan hệ trong các câu sau, và chỉ rõ nếu chúng là các mệnh đề xác định (D) hay không xác định (ND). Thêm một dấu phảy nếu cần.)

1. Washington D.C, which is located on the East Coast of the United States, has many interesting and historical places to visit. (ND)

2. Brasilia, which is located on Granada River, became to capital of Brazil in 1960. (ND)

3. Mexico city, which has a population of nearly 20,000,000, is the largest metropolitan area in the world. (ND)

4. Seoul, which hosted the 1988 summer Olympics, is well-known for its shopping centres. (ND)

5. There are many temples in Kyoto, which used to be the capital of Japan. (ND)

Connecting contrasting ideas: Although (Nối các ý kiến tương phản)

Exercise 2. Combine the following sentences using although. (Nối các câu sau bởi sử dụng although.)

1. Although there is not much to do in the countryside, I prefer living in the countryside.

2. Although there is much pollution in Los Angeles, it is an ideal place to live.

3. Although the shops are crowded, people are not buying much.

4. Although the city is a fovourite tourist destination for many people, it has its problems.

5. Although it is a safe neighbourhood, it is best to be careful.

Comments

comments