fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải bài tập Tiếng anh 12

Giải bài tập Tiếng anh 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài Tiếng Anh lớp 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 12 được trình bày theo các phần: Listening, Reading, Writing, Language Focus và Test Yourself bám sát theo sách giáo khoa Tiếng Anh 12 giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 12 hơn.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 học kì 1 Số 1

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. cooks   b. loves   c. joins   d. spends 2. a. hurry   b. under    c. pressure   d. rush Choose the word which is stressed differently from...

Unit 1: Home Life – E. Language Focus

Exercise 1. Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch dưới dạng thì đúng nhất trong mỗi câu.) Gợi ý: 1. Have you seen 2. has written 3. has asked 4. Did you give - saw 5. didn't listen 6....

Unit 1: Home Life – Bài tập

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: 1. a. shifts    b. thinks    c. joins    d. soups 2. a. busy    b. basic    c. person    d. answer 3. a. bags    b....

Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 12 học kì 1 Số 1

Choose the word whose underlined part is different from the rest: 1. a. bags   b. banks   c. seats   d. groups 2. a. houses   b. offices   c. sentences   d. places 3. a. laughs   b. likes   c. helps   d. arrives 4. a. followed   b. considered   c. witnessed   d. called 5. a. asked   b. played   c....

Unit 1: Home Life – Từ vựng

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 1. biologist nhà sinh vật học caring a quan tâm tới người khác close-knit a quan hệ khăng khít frankly adv thẳng thắn household chore việc nhà, việc vặt trong nhà join hands cùng nhau leftovers n thức...

Unit 1: Home Life – Ngữ pháp

Ôn lại thì quá khứ tiếp diễn 1. Cấu trúc S + was/were + V-ing 2. Trường hợp sử dụng a. Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động, sự kiện đang xảy ra...

Unit 2: Cultural Diversity – A. Reading

Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why? (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: Nhân tố...

Unit 2: Cultural Diversity – B. Speaking

Task 1. Work in pairs. Express your point of view on the following ideas, using the words or expressions in the box. (Làm việc theo cặp. Trình bày quan điểm của bạn về những ý...

Unit 2: Cultural Diversity – C. Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe) - Work with a partner. Disscuss the following questions. (Làm việc với bạn học. Thảo luận các câu hỏi sau.) 1. Have you ever attended a wedding ceremony? (Bạn đã từng tham dự...

Unit 2: Cultural Diversity – D. Writing

ask 1. You are going to write about the conical leaf hat or the "nón lá", a symbol of Vietnamese culture. Look at the picture below. Write the Vietnamese equivalents for the English words. (Em...