fbpx
Home Đề thi - Đáp án Đáp án đề thi THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia

Đề thi – đáp án chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp...

401 1. A2. C3. A4. A5. B 6. B7. A8. A9. D10. B11. B12. A13. A14. C15. D16. C17. B18. D19. B20. C21. C22. D23. A24. C25. A26. D27. D28....

Đề thi – đáp án chính thức môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp...

MÃ ĐỀ 201 81.A82.B83.D84.A85.C86.C87.C88.A89.B90.A91.D92.A93.D94.B95.B96.D97.B98.C99.B100.D101.D102.B103.D104.C105.C106.B107.B108.C109.B110.C111.B112.B113.A114.B115.C116.D117.C118.D119.B120.D MÃ ĐỀ 202 81. C82....

Đề thi – đáp án chính thức môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp...

MÃ ĐỀ 201 41.D42.D43.B44.C45.B46.B47.A48.C49.B50.D51.C52.A53.A54.B55.B56.A57.D58.D59.C60.D61.C62.D63.C64.D65.A66.D67.A68.A69.B70.C71.A72.B73.C74.C75.B76.D77.C78.D79.C80.D MÃ ĐỀ 202 41.B42.A43.A44.D45.C46.B47.B48.C49.C50.C51.A52.B53.D54.D55.C56.B57.C58.B59.D60.D61.C62.C63.B64.D65.B66.A67.B68.A69.B70.C71.A72.A73.B74.A75.D76.A77.D78.B79.D80.A 203 41.C42.D43.A44.B45.C46.A47.D48.A49.C50.A51.D52.B53.D54.B55.B56.D57.B58.C59.D60.C61.C62.B63.A64.D65.A66.D67.D68.B69.C70.D71.B72.B73.A74.C75.C76.A77.C78.A79.C80.B 204

Đề thi – đáp án chính thức môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp...

MÃ ĐỀ 201 1. D2. A3. C4. B5. C6. D7. B8. B9. B10. C11. C12. C13. D14. D15. B16. B17. A18.C 19. A20. C21. B22. D23. C24. A25. A26. A27....

Đề thi – đáp án chính thức tất cả các môn kỳ thi tốt...

Ngữ Văn Toán Vật lý Hóa học Sinh học Tiếng Anh Lịch sử

Đề thi – đáp án chính thức môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT...

MÃ ĐỀ 101 1. A2. C3. B4. D5. D6. A7. D8. D9. A10. C11. A12. A13. C14. A15. C16. B17. C18. A19. B20. A21. B22....

Đề thi – đáp án môn Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc...

Cập nhật gợi ý cho đáp án đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2021. Bấm F5 để cập nhật HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ...