fbpx
Home Giải bài tập lớp 10 Giải bài tập Tiếng Anh 10

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 14 lớp 10: The World Cup (Giải bóng đã vô địch thế giới)

A. Reading (Trang 142-143-144 SGK Tiếng Anh 10) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc với...

Unit 13 lớp 10: Films and Cinema (Phim và Điện ảnh)

A. Reading (Trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 10) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work with a partner. Answer the questions. (Làm việc với bạn...

Unit 12 lớp 10: Music (Âm nhạc)

A. Reading (Trang 124-125-126 SGK Tiếng Anh 10) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Discuss and match each of the descriptions to...

Unit 11 lớp 10: Test Yourself D

Test Yourself D (Trang 121-122-123 SGK Tiếng Anh 10) I. Listening (2.5 points) Listening to the passage and answer the questions. (Nghe đoạn văn và...

Unit 11 lớp 10: National Parks (Công viên | Vườn Quốc gia)

A. Reading (Trang 112-113-114 SGK Tiếng Anh 10) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc với...

Unit 10 lớp 10: Conservation (Bảo tồn)

A. Reading (Trang 104-105-106 SGK Tiếng Anh 10) Before you read (Trước khi bạn đọc) Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào...

Unit 9 lớp 10: Undersea World (Thế giới đại dương)

A. Reading (Trang 94-95-96 SGK Tiếng Anh 10) Before you read (Trước khi bạn đọc) - Work with a partner. Look at the map and...

Unit 8 lớp 10: Test Yourself C

Test Yourself C (Trang 91-92-93 SGK Tiếng Anh 10) I. Listening (2.5 points) A. Listen to what Sheila Brooks says about her village and decide whether...

Unit 8 lớp 10: The story of my village (Chuyện làng tôi)

A. Reading (Trang 82-83-84 SGK Tiếng Anh 10) 1. What are the people in the picture doing? (Người trong tranh đang làm gì?) => They're...

Unit 7 lớp 10: The mass media (Phương tiện truyền thông đại chúng)

A. Reading (Trang 74-75-76 SGK Tiếng Anh 10) 1. When do you often watch TV? (Bạn thường xem tivi vào khi nào?)