fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải bài tập Hóa học 12

Giải bài tập Hóa học 12

Lớp 12 giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 12.

Chương 2 – Bài 5: Glucozơ

Bài 1 (trang 25 SGK Hóa 12): Glucozơ và fructozơ: A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2. B. Đều có chứa nhóm CHO trong phân tử. C. Là hai dạng thù...

Chương 2 – Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Bài 1 (trang 33 SGK Hóa 12): Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Fructozo có phản ứng tráng bạc chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức –CHO. B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ. C....

Chương 2 – Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Bài 1 (trang 36 SGK Hóa 12): Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào trong số các chất sau đây làm thuốc thử? A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3. B....

Chương 2 – Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của...

Bài 1 (trang 38 SGK Hóa 12): Viết tường trình Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat : - Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl. C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 +...

Chương 3- Bài 9: Amin

Bài 1 (trang 44 SGK Hóa 12): Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin, amoniac. Thứ tự tăng dần tính bazơ được xếp theo dãy: A. Amoniac < etylamin < phenylamin. B. Etylamin < amoniac <...

Chương 3 – Bài 10: Amino axit

Bài 1 (trang 48 SGK Hóa 12): Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Lời giải: Đáp án C. H2N - CH2 - CH2 -...

Chương 3 – Bài 11: Peptit và protein

Bài 1 (trang 55 SGK Hóa 12): Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?. A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH. B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH. C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH. D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH. Lời giải: Đáp án B. Bài 2 (trang 55 SGK Hóa 12): Thuốc thử nào dưới đây dùng để...

Chương 3 – Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin,...

Bài 1 (trang 58 SGK Hóa 12): Dung dịch nào sau đây là quỳ tím đổi sang mà xanh? A. C6H5NH2. B. H2N-CH2-COOH. C. CH3CH2CH2NH2. D. H2N-CH(COOH)-CH2-CH2-COOH. Lời giải: Đáp án C. Bài 2 (trang 58 SGK Hóa 12): Chất nào sau đây...

Chương 4 – Bài 13: Đại cương về polime

Bài 1 (trang 64 SGK Hóa 12): Cho các polime : polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6; polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là : A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6. B. polietilen, polipeptit, nilon-6, nilon-6,6. C. polietilen,...

Chương 4 – Bài 14: Vật liệu polime

Bài 1 (trang 72 SGK Hóa 12): Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng? A. Cao su là những polime có tính đàn hồi. B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime. C. Nilon...