fbpx

Môn Hóa

Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Sở GD Hà Nội...

41.D46.B51.D56.A61.C66.C71.C76.A42.D47.B52.B57.A62.A67.B 72.A77.D43.A48.C53.B58.C63.C68.D73.D78.A44.B49.D54.D59.A64.B69.A74.D79.A45.D50.C55.C60.B65.A70.C75.C80.A