fbpx

Giải bài tập lớp 12

Để học tốt các môn học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu tham khảo: Bài tập trắc nghiệm, Đề kiểm tra các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Việt, Lí, Hóa, Sinh, Lịch Sử, Địa Lí chương trình lớp 12 giúp bạn học tốt các môn học lớp 12 hơn.

Unit 2: Urbanisation – Writing

1. Match the phrases in the box with the graphs (a-f). (Khớp cụm từ trong hộp với đồ thị (a-f).) a. rise/increase steadily b. fall/decrease sharply c. stay the same/remain stable/level off d. fluctuate e. rise/increase sharply f. fall/decrease steadily 2. Rewrite the sentences...

Unit 2: Urbanisation – Communication and Culture

Communication 1.Listen to a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences.(Nghe cuộc nói chuyện về những dự đoán cho cuộc sống ở...

Unit 2: Urbanisation – Looking back

Pronounciation 1.Listen to the words containing diphthongs and put them in the correct box.(Nghe các từ có chứa nguyên âm đôi và đặt chúng trong hộp chính xác.) /ei/ /ai/ /oi/ /əu/ /au/ /iə/ /eə/ /ʊə/ age style destroy grow crowd here there poor nation mine noise hope proud near wear sure 2.Listen and mark the diphthongs. Then practise saying...

Unit 2: Urbanisation – Project

1. Work in groups. Choose a city or a country, and find out how it has undergone urbanisation. Prepare a presentation of the results. Think about how to organise your information. (Làm việc nhóm. Chọn một...

Unit 3: The green movement – Getting started

1 Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Kevin: Này, tại sao hai bạn đều mặc áo phông màu xanh lá cây? Mai: Chúng không phải mát lắm ư? Chúng tôi đang phát động chiến dịch Go Green tuần...

Unit 3: The green movement – Language

Vocabulary 1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Match each word or phrase with its meaning.(Đọc cuộc nói chuyện trong GETTING STARTED lần nữa. Nối mỗi từ hoặc cụm từ với ý nghĩa của nó.) 1....

Unit 3: The green movement – Reading

1. Look at the pictures. Match the pictures with the appropriate word or phrases. (Nhìn vào những bức tranh. Khớp những hình ảnh với các từ hoặc cụm từ thích hợp.) 1. diesel vehicle 2. melting of the...

Unit 3: The green movement – Speaking

1. Put the following lifestyle choices in the appropriate box. (Đặt lựa chọn lối sống sau đây vào ô thích hợp.) Green activities Environmentally unfriendly activities 2. Walk whenever and wherever possible. 3. Turn off your electric appliances when you do not...

Unit 3: The green movement – Listening

1. Work in pairs. Discuss and prepare an action plan for the Go Green Week in your school. In your plan, describe the activities for each day and the reasons for doing them. (Làm việc theo...

Unit 3: The green movement – Writing

1. Read the incomplete essay about the advantages and disadvantages of green energy. Use the ideas in the following boxes to complete the second and third paragraphs. (Đọc bài luận không đầy đủ về những lợi...