fbpx

Giải bài tập lớp 12

Để học tốt các môn học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu tham khảo: Bài tập trắc nghiệm, Đề kiểm tra các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Việt, Lí, Hóa, Sinh, Lịch Sử, Địa Lí chương trình lớp 12 giúp bạn học tốt các môn học lớp 12 hơn.

Unit 3: The green movement – Communication and Culture

Communication 1. Listen to an overview of the green movement in Viet Nam. Decide whether the following statements are true (T), or false (F). Tick the correct box. (Nghe một cái nhìn tổng quan của phong trào...

Unit 3: The green movement – Looking back

Pronounciation 1. Listen and underline the sounds that are assimilated. (Lắng nghe và gạch dưới các phát âm được đồng hóa.) 1. This is the best book on environmental issues. 2. We believe that both sides should focus more on energy-saving projects. 3. We'll make...

Unit 3: The green movement – Project

1. Do a survey. Find out: (Làm một cuộc khảo sát. Tìm ra:) how many students in your class have chosen a green lifestyle what they often do why they think their activities are environmentally friendly You can use the...

Review 1: Skills

1. Read the text about the causes and effects of counter-urbanisation. (Đọc văn bản về các nguyên nhân và ảnh hưởng của phản đô thị hóa.) 2. Read the text again and decide whether the following statements are...

Review 1: Language

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn thành câu.) 1. preservation 2. distinguished 3. respectable/respected 4. urbanisation 5. disposal 6. industrialisation 2. Match...

Unit 4: The mass media – Getting started

1. Nam and Lan are talking about the use of mobile devices and the Internet. Listen and read.(Nam và Lan đang nói về việc sử dụng các thiết bị di động và Internet. Nghe và...

Unit 4: The mass media – Language

Vocabulary 1. Match the words/phrases in the box with the definitions. (Khớp các từ / cụm từ trong hộp với các định nghĩa.) a. 3 b. 1 c. 5 d. 2 e. 6 f. 4 2. Complete the sentences with the words/phrases in 1. (Hoàn thành...

Unit 4: The mass media – Speaking

1. Complete the following conversation, using the sentences in the box. Then practise it with a partner. (Hoàn thành cuộc trò chuyện sau đây, bằng cách sử dụng câu trong hộp. Sau đó, luyện tập nó...

Unit 4: The mass media – Listening

1. Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box. (Đọc về cách ba học sinh sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Hoàn thành câu với...

Unit 4: The mass media – Writing

1. Work in pairs. Discuss the difference between a graph and a chart; and how to describe a pie chart. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về sự khác biệt giữa một đồ thị và biểu...