fbpx
Thursday, February 29, 2024

Unit 1: Life stories – Speaking

1. Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends. (Chọn câu đúng (a-d) để hoàn thành cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.)

1. d 2. a 3. c 4. b

2. Practise the conversation with a partner (Thực hành đoạn hội thoại với bạn)

3. Work with a partner. Use the information below or your own ideas to talk about one of the historical figures below (Làm việc cùng đối tác. Sử dụng thông tin dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để nói về một trong những số liệu lịch sử dưới đây.)

King Le Thai To: 1385 – 1433

Le Quy Don: 1726 – 1784

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular