fbpx
Wednesday, October 4, 2023

Unit 3: The green movement – Listening

1. Work in pairs. Discuss and prepare an action plan for the Go Green Week in your school. In your plan, describe the activities for each day and the reasons for doing them. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và chuẩn bị một kế hoạch hành động cho Tuần Go Green trong trường của bạn. Trong kế hoạch của bạn, mô tả các hoạt động cho mỗi ngày và lý do thực hiện chúng.)

2.Listen to a talk show and answer the following questions.(Nghe một cuộc trò chuyện và trả lời câu hỏi phía dưới)

1. A secondary school’s Go Green movement in Cam Ranh.

2. To help their school to go green and save the planet.

3. Students spare ten minutes during the break time every weekday at school for green activities.

4. He hopes the project will encourage more people to change their lifestyles and go green.

3.Listen again and decide if the statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick correct box.(Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. NG 2. F 3. F 4. T 5. T

Hướng dẫn dịch

1. David và Mai học cùng lớp.

2. Các sinh viên đã quyết định bắt đầu dự án trong khi họ đang tham dự các lớp học khoa học và công nghệ.

3. Dự án đã được tiến hành được 1 tuần rồi.

4. Các thiết bị điện tử cũ sẽ được đưa đến một trung tâm tái chế.

5. Học sinh sử dụng phân bón hữu cơ.

4.Listen again and complete the table. Use more than five words for each blank.(Nghe một lần nữa và hoàn thành bảng. Sử dụng hơn năm chữ cho mỗi khoảng trống.)

5.Work in pairs. Discuss what you can do to change your lifestyles and go green.(Làm việc theo cặp. Thảo luận về những gì bạn có thể làm để thay đổi lối sống của bạn và sống xanh.)

Comments

comments

RELATED ARTICLES

16 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular