fbpx
Home Giải bài tập lớp 12

Giải bài tập lớp 12

Để học tốt các môn học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu tham khảo: Bài tập trắc nghiệm, Đề kiểm tra các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Việt, Lí, Hóa, Sinh, Lịch Sử, Địa Lí chương trình lớp 12 giúp bạn học tốt các môn học lớp 12 hơn.

Unit 1: Life stories – Listening

1. Why are people often interested in the life of celebrities or famous people? Tick the possible reasons and add some more if you can (Tại sao mọi người thường quan tâm đến cuộc sống của...

Unit 1: Life stories – Writing

1. Read the story of a champion swimmer and complete the blank. Use the words in the box. (Đọc câu chuyện về một tay bơi vô địch và hoàn thành phần trống. Sử dụng các từ...

Unit 1: Life stories – Communication and Culture

Communication 1. Listen to An's story. Complete the statements about the story. Write from 1 to 3 words in each blank (Nghe câu chuyện của An. Hoàn thành các tuyên bố sau đây. Viết từ 1 đến...

Unit 1: Life stories – Looking back

Pronounciation 1. Tick the word that does not have the same sound as the other two. (Đánh dấu vào những từ mà không phát âm tương tự như hai phần còn lại.) 1. brick 2. dare 3. wet 4. soon 5. greet 6....

Unit 1: Life stories – Project

1. Your group is going to take part in the Public Speaking Contest 'A famous person you admire' organised by your school. (Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói "Một người nổi tiếng...

Unit 2: Urbanisation – Getting started

1. Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanisation. Listen and read.(Lan và Nam đang thảo luận về kế hoạch cho bài trình bày của họ về đô thị hóa. Nghe...

Unit 2: Urbanisation – Language

Vocabulary 1. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Match the words in the conversation with the appropriate definitions. (Xem cuộc trò chuyện trong GETTING STARTED lần nữa. Nối các từ trong các cuộc trò chuyện...

Unit 2: Urbanisation – Reading

1. You are going to read a text about urbanisation. Predict whether the following statements are true (T) or false (F). (Bạn sẽ đọc một văn bản về đô thị hóa. Dự đoán các nhận định...

Unit 2: Urbanisation – Speaking

1. Read a conversation between two friends about life in big cities. What features do they mention? Are they positive or negative? (Đọc một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn về cuộc sống ở các...

Unit 2: Urbanisation – Listening

1. Look at the following statistics about urbanisation and then answer the questions. (Xem số liệu thống kê sau đây về đô thị hóa và sau đó trả lời các câu hỏi.) 1. urbanisation rate has been increasing...