Unit 2: Urbanisation – Speaking

0
1471

1. Read a conversation between two friends about life in big cities. What features do they mention? Are they positive or negative? (Đọc một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn về cuộc sống ở các thành phố lớn. Những tính năng nào mà họ đề cập đến? Họ tích cực hay tiêu cực?)

Positive features There are more employment opportunities.

People have chances to get high- paying jobs.

People’s standard of living is higher.

Negative features Big cities are overcrowded and overpopulated.

Many people are jobless/ unemployed.

Some people live in slums.

2.Work in pairs. Look at these features of life. Decide whether they are positive (P) or negative (N). Can you think of other features?(Làm việc theo cặp. Nhìn vào những tính năng của cuộc sống. Quyết định xem chúng là tích cực (P) hay tiêu cực (N). Bạn có thể nghĩ ra các tính năng khác?)

Positive (P) job opportunities, efficient services
Negative (N) noisy, densely populated, traffic congestion, severe shortage of housing, air pollution
Others higher rate of crime (N), stressful (N), social and cultural integration (P), sports facilities (P), better schools (P)

3.Work in groups. Discuss the positive negative features of city life and decide if want to live in an urban or rural area. What your reasons? Present your group’s decision to the whole class, using the ideas given bel or your own ideas.(Làm việc nhóm. Thảo luận về tính năng tích cực và tiêu cực của cuộc sống thành phố và quyết định bạn muốn sống trong một khu vực đô thị hay nông thôn. Lý do của bạn là gì? Trình bày quyết định của nhóm mình cho cả lớp, sử dụng những ý tưởng đưa ra dưới đây hay ý tưởng của riêng bạn.)

Hướng dẫn dịch

Lý do sống trong một thành phố lớn

– Nhiều việc làm / cơ hội việc làm.

– Cơ hội để có được công việc lương cao.

– Tiêu chuẩn sống cao hơn.

– Dịch vụ hiệu quả.

– Cơ sở vật chất thể thao.

– Trường học tốt hơn …

Lý do để quay trở lại sống ở khu vực nông thôn.

– Cuộc sống ở khu vực nông thôn Chi phí rẻ hơn.

– Con người thân thiện và hữu ích.

– Ít hoặc không gây ô nhiễm.

– Tỷ lệ tội phạm thấp.

Comments

comments