Unit 1: Life stories – Writing

0
2433

1. Read the story of a champion swimmer and complete the blank. Use the words in the box. (Đọc câu chuyện về một tay bơi vô địch và hoàn thành phần trống. Sử dụng các từ trong hộp.)

1. adopted 2. obsessed 3. helpless
4. overcome 5. competed 6. misfortune

2. Put the following parts of the story in the correct order they appear in the story. (Đặt các phần sau của câu chuyện theo thứ tự đúng mà chúng xuất hiện trong câu chuyện.)

1. e 2. a 3. d 4. c
5. g 6. b 7. f

 

Comments

comments