fbpx
Sunday, December 10, 2023
HomeĐề thi - Đáp ánĐáp án đề thi THPT Quốc GiaĐề thi – đáp án chính thức môn Lịch sử kỳ thi...

Đề thi – đáp án chính thức môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

MÃ ĐỀ 301

1. D2. A3. A4. B5. A6. B7. B8. D9. B10. D
11. C12. C13. A14. D15. A16. B17. C18. D19. C20. B
21. C22. A23. D24. B25. D26. A27. D28. C29. B30. D
31. C32.  D 33.  A34.  C 35.  B36.  A37.  D38.  B39.  C 40.  A

302

1. D2. A3. B4. D5. A6. D7. A8. C9. C10. B
11. A12. B13. B14. C15. D16. A17. C18. A19. C20. B
21. A22. D23. B24. A25. D26. D27. B28. A29. A30. D
31. C32.  C 33.  B34.  D 35.  D36.  C37.  D38.  B39.  D 40.  C

MÃ ĐỀ 303

1. B2. C3. C4. C5. A6. D7. B8.C 9. A10. B
11. C12. C13. D14. A15. B16. B17. D18.B 19. D20. C
21. A22. B23. B24. D25. C26. A27. A28. D29. B30. B
31. C32.  C 33.  D34.  D 35.  A36. B37.  D38.  A39.  B 40.  D

MÃ ĐỀ 304

1. D2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B 
11.C 12. A13.D 14.C 15. D16.C 17.A 18.C 19. D20. D
21.B 22.D 23.C 24. A25.A 26.A 27. C28. D29. B30. B
31. C32.  C 33. A 34. A  35. B 36. A 37. C 38. B 39.D   40.  B

MÃ ĐỀ 305

1. B2. B3. D4. B5. A6. C7. B8.D 9. A10. C
11. B12. C13. C14. D15. C16. A17. B18.C 19. D20. A
21. B22. D23. C24. D25. C26. B27. D28. D29. D30. C
31. D32.  B 33.  D34.  D 35.  C36.  B37.  C38.  D39.  B 40.  D

MÃ ĐỀ 306

1. D2. A3. D4. A5. D6. A7. B8. B9. B10. C
11. A12. A13. C14. D15. D16. B17. A18. C19. D20. B
21. D22. A23. D24. D25. A26. B27. C28. C29. A30. D
31. D32.  B 33.  B34.  C 35.  C36.  C37.  B38.  A39.  C 40.  C

MÃ ĐỀ 307


1. C
2. A3. A4. C5. D
6. B7. A8. C9. C10. D
11. D12. B13. B14. C15. A
16. A17. C18. D19. A20. A
21. B22. D23. A24. B25. B
26. D27. A28. C29. D30. D
31. A32. B33. B34. A35. B
36. C37. B38. D39. C40. B

MÃ ĐỀ 308

1. D2. C3. A4. C5. A6.B 7. A8.A 9. C10. D
11. C12. B13. B14. A15. A16.B 17. A18.A 19. B20. D
21. A22. B23. D24. B25. D26. D27. D28. B29. B30. A
31. A32. D 33. D34. D 35. B36. D37.  B38.  D39.  D 40.  A

MÃ ĐỀ 309

310

1. D2. A3. B4. B5. C6. A7. A8. D9. C10. D
11. C12. A13. D14. B15. B16. D17. B18. B19. B20. C
21. D22. B23. C24. B25. D26. D27. B28. D29. D30. B
31. C32.  C 33.  C34.  B 35.  C36.  B37.  D38.  C39.  C 40.  B

MÃ ĐỀ 311

1. B2. D3. C4. D5. D6.C 7. D8. A9. C10. A
11. D12. A13. B14. A15. D16.A 17. D18. B19. B20. C
21. A22. C23. D24. C25. A26. B27. A28. B29. C30. D
31. C32.  A 33.  B34.  B 35.  A36.  B37.  A38.  B39.  C 40.  C

MÃ ĐỀ 312

1. C2. D3. B4. C5. C6. C7. D8. B9. D10. C
11. D12. A13. A14. D15. B16. D17. A18. B19. D20. A
21. A22. B23. B24. A25. C26. D27. B28. C29. D30. A
31. A32.  C 33.  B34.  A 35.  A36.  C37.  A38.  C39.  B 40.  B

MÃ ĐỀ 313

1. B2. D3. B4. A5. A6. C7. A8. C9. B10. C
11. D12. D13. D14. C15. C16. A17. C18. D19. D20. C
21. D22. A23. C24. D25. B26. A27. D28. B29. B30. B
31. D32.  A 33.  B34.  B 35.  B36.  C37.  A38.  C39.  A 40.  B

314

1. D2. A3. D4. C5. B6. A7. B8. D9. A10. A
11. A12. C13. D14. B15. B16. D17. A18. C19. D20. C
21. A22. D23. C24. A25. C26. A27. A28. D29. C30. D
31. A32.  D 33.  C34.  A 35.  C36.  A37.  C38.  A39.  C 40.  D

MÃ ĐỀ 315

1. B2. A3. D4. D5. C
6. C7. D8. B9. B10. B
11. A12. D13. C14. C15. B
16. A17. A18. B19. A20. B
21. C22. C23. C24. A25. C
26. C27. B28. B29. C30. B
31. A32. C33. C34. C35. A
36. A37. B38. A39. C40. A

MÃ ĐỀ 316

1. B2. A3. D4. D5. A6. D7. B8. C9. D10. A
11. A12. C13. C14. C15. D16. A17. B18. C19. C20. C
21. A22. A23. D24. D25. B26. D27. C28. B29. D30. B
31. C32.  C 33.  A34.  D 35.  B36.  A37.  C38.  B39.  A 40.  C

MÃ ĐỀ 317

1. C2. C3. B4. C5. D6. A7. A8. C9. A10. B
11. A12.A 13. A14.B 15. B16.D 17. D18. A19. B20. B
21. D22. A23. D24. A25. D26. D27. B28. B29. A30. D
31. D32.  B 33.  A34.  D 35.  D36.  B37.  A38.  D39.  B 40.  A

MÃ ĐỀ 318

1. B2. C3. C4. C5. B
6. C7. C8. D9. D10. B
11. A12. A13. D14. D15. A
16. B17. B18. A19. A20. C
21. A22. D23. B24. D25. B
26. B27. A28. B29. A30. A
31. D32. A33. C34. C35. C
36. D37. C38. D39. B40. C

MÃ ĐỀ 319

MÃ ĐỀ 320

321

1. C2. A3. A4. B5. C6. D7. C8. D9. D10. B
11. D12. B13. B14. A15. C16. A17. A18. C19. A20. A
21. C22. D23. A24. A25. A26. C27. D28. C29. D30. C
31. D32.  A 33.  C34.  D 35.  D36.  C37.  C38.  D39.  A 40.  C

MÃ ĐỀ 322

1. B2. D3. C4. A5. B
6. D7. C8. A9. B10. B
11. C12. C13. A14. B15. B
16. B17. C18. D19. D20. A
21. A22. A23. B24. B25. B
26. C27. C28. C29. A30. B
31. A32. C33. B34. C35. A
36. C37. A38. C39. A40. B

323

1. A2. C3. A4. A5. C6. B7. D8. B9. A10. A
11. B12. C13. B14. D15. B16. D17. A18. C19. B20. D
21. A22. D23. A24. C25. C26. A27. A28. B29. C30. D
31. B32.  D 33.  D34.  D 35.  B36.  B37.  C38.  B39.  B 40.  D

324

1. B2. A3. D4. C5. D6. A7. B8. D9. B10. C
11. B12. B13. A14. A15. B16. A17. D18. A19. C20. A
21. C22. D23. B24. B25. C26. D27. D28. A29. C30. A
31. B32.  C 33.  D34.  C 35.  B36.  C37.  D38.  C39.  D 40.  B

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular