fbpx
Thursday, September 28, 2023
HomeĐề thi - Đáp ánĐáp án đề thi THPT Quốc GiaĐề thi – đáp án chính thức môn Vật lý kỳ thi...

Đề thi – đáp án chính thức môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

MÃ ĐỀ 201

1. D2. A3. C4. B5. C6. D7. B8. B9. B10. C
11. C12. C13. D14. D15. B16. B17. A18.C 19. A20. C
21. B22. D23. C24. A25. A26. A27. B28. A29. D30. D
31. B32. D33.D  34. D  35. A 36. D 37.  A38. D39. C 40. C

MÃ ĐỀ 204

1. A2. A3. D4. D5. C6. C7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. C15. C16. B17. C18. B19. B20. A
21. C22. A23. A24. C25. A26. D27. A28. B29. C30. B
31. B32. D  33. B 34. C  35. D 36. D 37. A 38. B 39.  D 40.  D

205

1. B2. A3. B4. C5.C 6. C7. B8. B9.C 10. D
11. A12. A13. B14. D15. A16. D17. C18.C 19.D 20.B 
21. D22. A23. C24. C25. D26. A27. A28. D29. D30. C
31. A32. D  33. B 34. C  35. B 36. A 37. C 38. B 39.  D 40. D 

MÃ ĐỀ 206

1. C2. D3. D4. C5. A6. C7.B 8. D9.A 10.C 
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. B19. A20.D 
21. D22. B23. D24. A25. D26. A27. B28. A29. B30.C 
31. C32.  B 33.  A34.   C35.  A36.B  37.C  38.  A39. D  40.B  

MÃ ĐỀ 207

1. B2.D 3. D4. D5. A6. A7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. A15. B16. C17. D18.C 19. B20. D
21. A22. A23. D24. B25. B26. C27. A28. C29. C30. B
31. 32. A  33.  D34. A35. C 36.  A37. C 38.  39.   40.  

MÃ ĐỀ 208

1. D2. A3. D4. C5. A6. D7. B8. A9. C10. C
11. C12.B 13. D14. C15. C16.B 17. B18. D19.B 20. D
21. C22. B23. A24. B25. D26. D27. B28. A29. D30.A 
31. D32.  C 33.  D34.  A35.  D36.  B37.C  38.  C39. A  40. A

MÃ ĐỀ 209

1.A 2. D3. B4. C5. B6. A7.A 8. D9. C10. D
11. B12. D13. D14.D 15. C16. B17. A18. B19. C20. B
21. D22. D23. A24. B25. B26. D27. D28. D29. A30. A
31. B32.A   33. D 34. D  35.  D36.  37.  38. A 39.C   40. B

MÃ ĐỀ 210

1. A2. C3. A4. C5. D6. D7. B8. D9. B10. A
11. D12. B13. D14. A15. D16. D17. B18. C19. D20. C
21. A22. B23. C24. B25. C26. B27. C28. D29. C30. A
31. A32. C  33. D 34. B 35. D 36. C 37. C 38. B39. C 40. A 

MÃ ĐỀ 212

1. D2. B3. B4. D5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. A12. C13. A14. C15. D16. A17. D18. C19. C20. B
21. B22. D23. A24. A25. C26. A27. C28. B29. A30. A
31. D32. C   33. B34. B  35. B 36. C 37. D 38. C 39. A  40. B 

MÃ ĐỀ 213

1. C2. A3. B4. D5. A6. B7. B8. A9. A10. B
11. D12. C13.D 14.A 15. D16. A17. C18. A19. D20. A
21. C22. B23. C24. A25. D26. B27. B28. B29. C30. D
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

MÃ ĐỀ 216

1. D2. C3. B4. B5. C
6. C7. A8. A9. A10. C
11. B12. D13. B14. D15. B
16. B17. B18. A19. A20. D
21. C22. A23. D24. D25. B
26. D27. B28. A29. A30. A
31.32.33.34.35.
36.37.38.39.40.

MÃ ĐỀ 217

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. A8. A9. A10. B
11. C12. C13. B14. D15.D 16. D17. A18. B19. D20. A
21. A22. B23. B24. B25.C 26. A27. C28.D 29. D30. B
31. D32.  C 33. B 34.  B 35.  A36.D  37.  C38.  B39. D  40.  B

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular