fbpx
Thursday, February 22, 2024
HomeĐề thi - Đáp ánĐáp án đề thi THPT Quốc GiaĐề thi – đáp án chính thức môn Hóa học kỳ thi...

Đề thi – đáp án chính thức môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

MÃ ĐỀ 201

41.D42.D43.B44.C45.B46.B47.A48.C49.B50.D
51.C52.A53.A54.B55.B56.A57.D58.D59.C60.D
61.C62.D63.C64.D65.A66.D67.A68.A69.B70.C
71.A72.B73.C74.C75.B76.D77.C78.D79.C80.D

MÃ ĐỀ 202

41.B42.A43.A44.D45.C46.B47.B48.C49.C50.C
51.A52.B53.D54.D55.C56.B57.C58.B59.D60.D
61.C62.C63.B64.D65.B66.A67.B68.A69.B70.C
71.A72.A73.B74.A75.D76.A77.D78.B79.D80.A

203

41.C42.D43.A44.B45.C46.A47.D48.A49.C50.A
51.D52.B53.D54.B55.B56.D57.B58.C59.D60.C
61.C62.B63.A64.D65.A66.D67.D68.B69.C70.D
71.B72.B73.A74.C75.C76.A77.C78.A79.C80.B

204

41.B42.A43.B44.C45.D46.B47.A48.B49.D50.B
51.D52.C53.D54.C55.A56.A57.B58.A59.D60.B
61.D62.C63.D64.D65.D66.C67.A68.B69.C70.C
71.A72.C73.A74.A75.C76.C77.D78.D79.A80.C

MÃ ĐỀ 205

41.A42.B43.C44.C45.B46.C47.C48.B49.D50.B
51.A52.C53.D54.A55.B56.C57.C58.B59.D60.B
61.C62.B63.A64.C65.D66.B67.A68.A69.B70.A
71.B72.B73.C74.A75.A76.B77.A78.B79.A80.C

MÃ ĐỀ 206

MÃ ĐỀ 207

41.C42.C43.C44.D45.C46.C47.A48.C49.A50.D
51.D52.A53.D54.A55.D56.A57.C58.C59.A60.A
61.B62.C63.B64.C65.B66.D67.D68.D69.B70.C
71.D72.C73.D74.A75.C76.A77.B78.A79.D80.C

208

41.C42.D43.C44.C45.D46.A47.D48.D49.B50.A
51.D52.A53.C54.C55.C56.D57.B58.B59.C60.D
61.A62.A63.B64.A65.B66.C67.B68.C69.D70.D
71.B72.A73.D74.B75.B76.C77.A78.C79.A80.B

209

41.C42.A43.B44.C45.B46.C47.A48.B49.A50.A
51.D52.A53.B54.C55.C56.B57.D58.A59.D60.B
61.A62.D63.D64.B65.D66.A67.A68.C69.B70.A
71.D72.A73.C74.C75.D76.C77.D78.D79.C80.A

210

41.B42.D43.A44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.C
51.D52.B53.B54.C55.A56.B57.C58.A59.A60.B
61.C62.B63.A64.C65.C66.A67.A68.A69.C70.A
71.C72.C73.B74.A75.A76.B77.C78.A79.A80.A

211

41.B42.C43.D44.B45.A46.D47.A48.D49.C50.C
51.B52.B53.B54.C55.B56.D57.58.59.B60.D
61.C62.D63.B64.A65.B66.D67.D68.C69.A70.A
71.A72.C73.D74.A75.A76.C77.A78.C79.D80.D

MÃ ĐỀ 213

41.C42.D43.B44.C45.D46.B47.C48.A49.C50.B
51.A52.A53.A54.B55.C56.B57.C58.B59.B60.D
61.D62.C63.C64.C65.A66.A67.A68.D69.B70.A
71.A72.D73.D74.A75.A76.B77.C78.D79.B80.D

MÃ ĐỀ 214

41.B42.C43.A44.C45.B46.A47.A48.B49.C50.A
51.B52.D53.A54.A55.A56.B57.C58.A59.B60.A
61.B62.A63.C64.D65.D66.C67.C68.D69.D70.B
71.D72.D73.C74.D75.B76.D77.C78.D79.C80.B

216

41.B42.D43.C44.D45.B46.A47.C48.D49.A50.A
51.A52.B53.D54.B55.B56.B57.C58.A59.A60.B
61.C62.A63.B64.D65.B66.D67.B68.D69.D70.A
71.D72.A73.B74.A75.D76.A77.B78.B79.A80.D

217

41.B42.A43.C44.A45.C46.C47.D48.D49.A50.C
51.A52.D53.A54.B55.D56.B57.B58.B59.D60.D
61.B62.D63.D64.D65.A66.D67.A68.A69.A70.B
71.D72.D73.B74.B75.B76.B77.A78.D79.B80.B

218

41.A42.D43.D44.A45.C46.C47.C48.B49.A50.B
51.B52.C53.C54.B55.D56.D57.C58.A59.B60.C
61.A62.A63.C64.A65.D66.A67.C68.A69.A70.C
71.C72.D73.B74.D75.D76.B77.D78.B79.B80.C

220

41.D42.B43.A44.D45.C46.C47.B48.D49.D50.B
51.A52.B53.D54.C55.A56.A57.A58.C59.A60.B
61.C62.D63.A64.D65.C66.B67.D68.C69.C70.A
71.D72.C73.B74.C75.A76.C77.B78.C79.A80.D

221

41.C42.C43.A44.B45.D46.C47.A48.C49.D50.A
51.B52.B53.C54.D55.D56.B57.C58.B59.C60.B
61.D62.A63.B64.D65.C66.D67.B68.C69.D70.B
71.C72.D73.D74.C75.C76.B77.B78.C79.D80.D

222

41.C42.B43.B44.A45.A46.C47.C48.A49.A50.D
51.C52.A53.C54.D55.D56.C57.C58.C59.A60.A
61.B62.B63.C64.A65.D66.A67.A68.D69.C70.A
71.A72.D73.D74.A75.C76.D77.A78.D79.C80.D

MÃ ĐỀ 223

41.A42.D43.A44.C45.C46.D47.B48.A49.A50.A
51.D52.A53.D54.D55.B56.D57.C58.A59.B60.B
61.B62.A63.A64.C65.D66.C67.B68.C69.C70.C
71.B72.D73.A74.D75.B76.B77.D78.A79.D80.A

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular