fbpx
Thursday, February 29, 2024
HomeĐề thi - Đáp ánĐáp án đề thi THPT Quốc GiaĐề thi – đáp án chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi...

Đề thi – đáp án chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

401

1. A2. C3. A4. A5. B 6. B7. A8. A9. D10. B
11. B12. A13. A14. C15. D16. C17. B18. D19. B20. C
21. C22. D23. A24. C25. A26. D27. D28. D29. C30. A
31. C32. B  33. C 34. D  35. A 36. C 37. B 38. B 39. B  40.D  
41.B 42. D43. B44. B45. D46. D47. B48. D49. C50. A

402

1. A2. C3. D4. B5. D
6. D7. C8. A9. C10. C
11. A12. B13. A14. D15. B
16. D17. D18. D19. A20. B
21. A22. B23. A24. B 25. B
26. D27. A28. B29. D30. A
31. D32. D33. D34. A35. A
36. A37. B38. A39. B40. D
41. A42. B43. B44. D45. C
46. B47. B48. A49. A50. D

403

1. B2. C 3. B4. B5. A6. D7. D 8. A9. B10. D
11. A12. D 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C18. C 19. B 20. D 
21. A22. A 23. A 24. B 25. C 26. B27. A 28. D 29. A 30. B 
31. C32. D   33. B  34. A   35. C  36. C  37. D  38.  C 39. D   40. D  
41.  C42. D  43. C  44. B  45. B  46. D  47. A 48.  C 49. D  50. B  

404

1. D2. A3. B4. C5. D6. C7. B8. B9. C 10. D 
11. B12. C 13. C 14. B 15. D 16.D 17. A 18. B19. C 20. B 
21. B22. A23. C 24. C25. B 26. A 27. C 28. A 29. C 30. B 
31. A32. C   33. A  34. B   35. B  36. B  37. C  38.  A 39. A  40. C  
41. A 42. C 43. A  44. C 45. C  46. A  47. B 48.  B 49. A  50. A  

405

1. D2.  C3. B4. C 5. B 6. B 7. C 8.  D9. B10. C 
11. D12. C 13.  A14. D 15. C 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B 
21. D22. D 23. C 24. A 25. C 26. C 27. C 28.  A 29. B 30. B 
31. D32. A   33. C  34. D   35. A  36. D  37. A  38. D  39. B   40. B  
41.  A42. B  43. A  44. A  45. B  46. D  47. B  48. A  49. A  50. D   

406

406

1. A2.  A3.  C4. D5. B 6. D 7. B 8. B 9. C10. B 
11. C12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. A
21. A22. B 23. C 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. A 
31. D32. B   33. B  34. A   35. A  36. A  37. C  38. C  39. D   40. A  
41.  D42. C 43. D 44. C  45. D  46. C  47. B  48. A  49. C  50. C  

407

408

1. B2. C3. D4. D5. A6. A7. D8. B9. A10. A
11. B12. B13. B14. D15. D16. B17. B18. A19. C20. A
21. B22. C23. B24. C25. C26. C27. D28. A29. B30. D
31. C32. A  33. C 34. A  35. D 36. D 37. A 38. A 39. D  40. A 
41. C 42. C 43. C 44. D 45. C 46.  C47.  D48. B 49. C 50. B  

409

1. D2. D3. B4. B5. D
6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14. A15. A
16. D17. B18. B19. A20. A
21. D22. D23. A24. A25. B
26. A27. D28. D29. D30. B
31. D32. B33. B34. A35. D
36. D37. B38. B39. B40. A
41. B42. B43. A44. A45. B
46. A47. D48. C49. A50. A

410

1. D2. D 3. A 4. B5. A6. B 7. B8. A9. A10. C 
11. D12. D 13. C 14.  A15. D 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B 
21. C22. B 23. C24. B 25. B 26. C 27. D 28. B 29.  A30. A 
31. A32. C   33. D  34.  C  35. C  36. D  37. C  38. D  39. B   40. A  
41.  C42.  C 43. C 44. A  45.  D 46. C  47. B  48.  B 49. D  50. A   

411

1. B2. A3. D4. D5. B
6. A7. C8. A9. B10. D
11. C12. A13. C14. D15. C
16. B17. C18. C19. D20. C
21. C22. 23. B24. D25. B
26. D27. B28. C29. D30. B
31. D32. B33. A34. B35. A
36. B37. A38. B39. A40. C
41. D42. B43. B44. A45. A
46. C47. C48. A49. A50. D

412

1. D2. A3. B4. B5. C6. A7. B8. B9. A 10. D
11. C12. C13. C14. A15. D16. D17. D18. C19. B20. C
21. D22. B23. A24. A25. C26. D27. B28. A29. C30. A
31. B32. D  33. D 34. A  35. A 36. B 37. D 38. B 39. D  40. B 
41. B 42. C 43. C 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D 

413

1. D2. B 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8.  D9. D 10. B 
11. B12. A 13. B 14. D 15. D 16.A 17. D 18. C 19. A 20. A 
21. C22. D 23. D 24. A 25. D 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C 
31. D 32. C   33. D  34. C   35. C  36. C  37. A  38. C  39. C   40. A  
41.  A42. A  43. C  44. C  45. A  46. A  47. D  48.  C 49. A  50. C   

414

1. B2. D3. A4. C5. B6. C7. A8. B9. B10. B
11. D12. C13. C14. C15. B16. D17. B18. A19. B20. C
21. D22. A23. C24. D25. D26. D27. B28. C29. D30 .C 
31. B 32. D  33. B 34. B  35. C 36.  B37. C 38. C 39. D  40. D 
41. C 42. D 43. B 44. B 45. D 46.  D47.  D48. A 49. C 50. B  

415

1. A2. D3. D4. B5.B 6. A7. A8. A9.B 10. C
11. A12. B13. B14. D15. D16. A17. C18. A19. B20. D
21. C22. C23. D24. B25. B26. D27. D28. D29. B30. C
31. D32. A  33. A 34. A  35. C 36. A 37. D 38. A 39. C  40. B 
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A 49. C 50. D  

416

1. D2. B3. D4. D5. A6. C7. D8. A9. D10. C
11. C12. C13. B14. A15. D16. C17. A18. C19. A20. B
21. D22. D23. B24. D25. C26. C27. B28. B29. B30. D
31. D32. D  33. C 34. C  35. B 36. B 37. B 38. C 39. C  40. B 
41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C  

417

1. C2. C3. C4. B5. B6. C7. B8. A9. C10. D
11. A12. C13. D14. A15. A16. C17. C18. B19. D20. D
21. D22. A23. B24. C25. C26. D27. A28. D29. D30. C
31. D32. D  33. A 34. A  35. D 36. A 37. A 38. D 39. A  40. D 
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46.  A47.  C48. D 49. A 50. C  

418

1. B2. C3. A4. D5. C6. B7. B8. C9. C10. A
11. D12. B13. A14. B15. B16. B17. D18. B19. D20. C
21. A22. B23. C24. C25. D26. C27. A28. D29. A30. C
31. C32. D  33. D 34. A  35. D 36. C 37. A 38. A 39.  A 40. D 
41. A 42. A 43. D 44. C 45. A 46.  A47.  A48. B 49. B 50. C  

419

1. D2. C3. D4. A5. B 6. C7. C8. D9. C10. D 
11. A12. D13. B14. D15. A16. B17. A18. B19. D20. C
21. B22. C23. C24. D25. C26. A27. D28. C29. A30. C
31. D32. A  33. A 34. B  35. B 36. B 37. A 38. A 39. B  40. A 
41. A 42. B 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C  50. B 

420

421

1. D2. C3. B4. C5. D6. C7. C8. C9. B10. A
11. A12. D13. D14. B15. A16. B17. C18. B19. B20. B
21. A22. A23. B24. B25. A26. C27. B28. A29. A 30. D
31. C32. C  33. A 34. A  35. A 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C 
41. C 42. A 43. C 44.  A45. B 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B 

422

1. D2. D3. A4.B 5. A 6.  A7. B8. C9.  B10. D 
11. C12. D 13. C 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. D 
21. A22. A 23.  D24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. B32. D  33. A  34.A   35. C  36. B 37. B  38. C  39.  A  40. C 
41. B 42.  B 43. B 44. C  45. A 46. C  47. B 48. A  49. C  50. C   

423

1. A2. B3. D4. C5. B6. D7. D8. A9. B10. B
11. A 12. B13. A14. C15. B16. D17. D18. C19. B20. D
21. B22. D23. A24. D25. C26.  C27. D28. C29.A 30.C 
31. C32. A  33. B 34. A  35. A 36.  A37.  A38. D 39. D  40. B 
41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C  

424

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular