Đề thi – đáp án chính thức môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

0
2297

MÃ ĐỀ 201

81.A82.B83.D84.A85.C86.C87.C88.A89.B90.A
91.D92.A93.D94.B95.B96.D97.B98.C99.B100.D
101.D102.B103.D104.C105.C106.B107.B108.C109.B110.C
111.B112.B113.A114.B115.C116.D117.C118.D119.B120.D

MÃ ĐỀ 202

81. C82. B83. A84. B85. C
86. B87. D88. D89. C90. C
91. C92. D93. D94. A95. C
96. A97. C98. A99. C100. D
101. D102. D103. A104. A105. D
106. B107. A108. A109. D110. B
111. A112. D113.114.115.
116.117. D118. A 119. B120.

MÃ ĐỀ 203

81. C82. B83. D84. B85. A
86. A87. C88. B89. A90. A
91. C92. D93. C94. B95. A
96. C97. C98. A99. A100. D
101. C102. D103. A104. D105. C
106. D107. D108. D109. A110. A
111. B112. C113. C114. C115. A
116. D117. D118. C119. C120. C

MÃ ĐỀ 204

MÃ ĐỀ 205

MÃ ĐỀ 206

81.C82.A83.B84.B85.C86.D87.C88.A89.C90.C
91.A92.A93.B94.D95.D96.D97.C98.C99.D100.D
101.B102.D103.A104.B105.B106.B107.A108.B109.C110.C
111.D112.B113.D114.A115.A116.C117.D118.A119.B120.B

207

81.A82.A83.D84.C85.C86.A87.C88.B89.A90.D
91.D92.B93.C94.C95.A96.C97.B98.A99.D100.D
101.B102.A103.D104.A105.B106.B107.B108.D109.C110.B
111.D112.C113.C114.C115.A116.D117.A118.B119.A120.D

MÃ ĐỀ 208

MÃ ĐỀ 209

MÃ ĐỀ 210

MÃ ĐỀ 211

81.D82.B83.B84.C85.C86.A87.C88.D89.C90.C
91.A92.A93.D94.B95.C96.A97.B98.A99.D100.D
101.B102.A103.C104.B105.B106.C107.C108.D109.D110.D
111.B112.B113.D114.A115.A116.B117.B118.A119.D120.A

MÃ ĐỀ 212

81.C82.C83.A84.D85.A86.A87.D88.C89.B90.C
91.C92.B93.D94.C95.A96.B97.C98.B99.D100.D
101.B102.B103.D104.B105.D106.B107.A108.C109.A110.D
111.D112.A113.B114.C115.D116.B117.A118.B119.D120.C

213

81.A82.A83.C84.C85.A86.D87.D88.D89.A90.B
91.B92.C93.D94.D95.A96.A97.D98.C99.B100.C
101.B102.C103.B104.C105.C106.D107.A108.B109.B110.B
111.D112.B113.A114.D115.C116.D117.C118.D119.A120.A

MÃ ĐỀ 214

215

81.D82.D83.C84.A85.B86.B87.D88.D89.C90.C
91.C92.B93.A94.A95.C96.A97.B98.A99.C100.A
101.C102.B103.B104.C105.B106.C107.C108.C109.A110.C
111.A112.C113.A114.D115.A116.B117.C118.A119.B120.A

216

81.C82.D83.D84.B85.A86.D87.B88.A89.B90.A
91.C92.C93.D94.A95.A96.C97.D98.D99.D100.A
101.C102.C103.B104.A105.B106.C107.D108.A109.B110.A
111.D112.B113.A114.D115.C116.B117.A118.C119.C120.B

217

81.C82.C83.A84.D85.B86.A87.C88.B89.C90.C
91.A92.A93.B94.D95.B96.B97.C98.D99.B100.A
101.A102.D103.B104.A105.A106.D107.B108.A109.A110.A
111.D112.C113.B114.D115.D116.C117.B118.C119.D120.C

MÃ ĐỀ 218

81.D82.C83.A84.B85.D86.C87.B88.C89.B90.A
91.C92.B93.A94.D95.B96.D97.A98.D99.A100.B
101.B102.C103.C104.B105.D106.B107.B108.A109.C110.D
111.C112.C113.B114.D115.B116.D117.D118.C119.A120.A

219

81.C82.B83.D84.A85.B86.C87.C88.B89.D90.B
91.A92.D93.A94.C95.A96.C97.C98.D99.D100.B
101.B102.D103.D104.B105.B106.C107.D108.B109.B110.C
111.B112.B113.D114.D115.B116.C117.C118.C119.D120.D

MÃ ĐỀ 220

MÃ ĐỀ 221

81.D82.A83.A84.D85.C86.B87.B88.B89.D90.B
91.A92.B93.C94.B95.D96.C97.B98.A99.D100.C
101.A102.B103.D104.D105.C106.A107.D108.D109.D110.C
111.A112.C113.C114.A115.C116.C117.A118.D119.D120.A

222

81.A82.A83.B84.B85.D86.C87.C88.A89.C90.C
91.A92.D93.A94.C95.D96.D97.D98.B99.D100.D
101.B102.A103.B104.A105.B106.C107.A108.A109.D110.D
111.C112.A113.D114.B115C.116.D117.C118.B119.B120.D

MÃ ĐỀ 223

224

81.B82.A83.B84.B85.D86.D87.C88.B89.D90.C
91.A92.A93.D94.C95.A96.A97.D98.D99.A100.C
101.C102.D103.A104.A105.C106.D107.A108.C109.D110.C
111.C112.A113.D114.A115.C116.D117.A118.C119.D120.A

Comments

comments