fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải Toán 12 nâng caoHình học - Chương 1 - Ôn tập chương 1 - Câu...

Hình học – Chương 1 – Ôn tập chương 1 – Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1 (trang 31 sgk Hình Học 12 nâng cao):

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

A. Một cạnh   B. Bốn cạnh   C. Ba cạnh   D. Hai cạnh

Lời giải:

Vì không có hình da diện nào là mỗi đỉnh là đỉnh chung của một cạnh.

Chọn C

Bài 2 (trang 31 sgk Hình Học 12 nâng cao):

Cho khối chóp có đáy là n – giác, trong các mệnh đề sau mệnh đề đúng là:

A. Số cạnh của khối chóp là n + 1.

B. Số mặt của khối chóp bằng 2n

C. Số đỉnh của khối chóp là 2n + 1

D. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 (trang 32 sgk Hình Học 12 nâng cao):

Phép đối xứng qua mp (P) biến đường thẳng d thành chính nó khi và chỉ khi:

A. d song song với (P);   B. d nằm trên (P);

C. d ⊥ (P)     D. d nằm trên (P) hoặc d ⊥ (P).

Lời giải:

Chọn D

Bài 4 (trang 32 sgk Hình Học 12 nâng cao):

Cho hai đường thẳng d và d’ cắt nhau. Có bao nhiêu phép đối xứng qua mặt phẳng biến d thành d’.

A. có một    B. có hai   C. không có   D. có vô số.

Lời giải:

Phép đối xứng qua mặt phẳng chứa đường phần goác của góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau d, d’ và vuông góc với mp (d, d’) biến d thành d’. vì hai dường thẳng cắt nhau d, d’ có hai phân giác nên có hai phép đối xứng qua mặt phẳng biến d thành d’.

Chọn B

Bài 5 (trang 32 sgk Hình Học 12 nâng cao):

Cho hai đường thẳng phân biệt d và d’ đồng phẳng. Có bao nhiêu phép đối xứng qua mặt phẳng biến d thành d’.

A. không có    B. có một   C. Có hai   D. có một hoặc hai.

Lời giải:

Vì d, d’ phân biệt và đồng phẳng nên d // d’ hoặc d cắt d’.

– nếu d // d’ thì có 1 phép đối xứng qua mặt phẳng biến d thành d’, (đó là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (d, d’)

– Nếu d cắt d’, có phép đối xứng qua mặt phẳng biến d thành a’ (xem câu 4).

Chọn D

Bài 6 (trang 32 sgk Hình Học 12 nâng cao):

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng.

A. một    B. hai   C. ba   D. bốn

Lời giải:

Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có 4 mặt phẳng đối xứng là: (SAC), (SBD), mặt phẳng trung trực của các cạnh AB, AD,

Chọn D

Bài 7 (trang 32 sgk Hình Học 12 nâng cao):

Một hình hộp đứng có đáy là hình thoi (không phải hình vuông) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng.

A. một    B. hai   C. ba   D. bốn

Lời giải:

Hình thoi có hai đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điể, của mỗi đường, ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp đứng có đáy là hình thoi (không phải hình vuông) có các mặt phẳng đối xứng là: (ACC’A’), (BDD’B’), mặt phẳng trung trực của cạnh AA’

Chọn C

Bài 8 (trang 32 sgk Hình Học 12 nâng cao):

Cho phép vị tự tam O biến điểm A thành điểm B, biết rằng OA = 2OB. Khi đó tỷ số phép vị tự là bao nhiêu.

A. 2    B. -2   C. ±1/2   D. 1/2

Lời giải:

Chọn C

Bài 9 (trang 32 sgk Hình Học 12 nâng cao):

Cho hai đường thẳng song song với d và d’ và một điểm O, không nằm trên chúng. Có bao nhiêu phép vị tự là bao nhiêu?

A. có một    B. không có:

C. có hai   D. có một hoặc không có.

Lời giải:

 

– Nếu O ∈mp(d,d’) thì không có phép vị tự nào biến d thành d’

– Nếu O ∈ mp(d, d’), O ∈d,O ∈d’. Có 1 phép vị tự tâm O biến d thành d;

Chọn D

Bài 10 (trang 32 sgk Hình Học 12 nâng cao): Khối 8 mặt đều thuộc loại:

A. {3; 3}    B. {4; 3}   C. {5, 3}   D. {3, -4}

Lời giải:

Khối 8 mặt đều có mỗi mặt là tam giác đều có mỗi mặt là tam giác đều, mỗi đỉnh là đỉnh chung của 4 cạnh nên là da diện đều loại {3, 4}

Chọn D

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular