fbpx
Home Tags Toán 12 nâng cao

Tag: toán 12 nâng cao

Đại số – Chương 1 – Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số

Bài 1 (trang 7 sgk Giải Tích 12 nâng cao):  Xét chiều biến thiên của các hàm số sau: a)y=2x3+3x2+1 b) y=x3-2x2+x+1 c)y=x+3/x d) y=x-2/x e) y=x4-2x2-5 Lời giải: Hàm số y=2x3+3x2+1 xác định tren R. Ta có: y'=6x2+6x=0=6x(x+1) y'=0 => x=0 hoặc x=-1 Chiều...

Đại số – Chương 1 – Luyện tập (trang 8-9)

Bài 6 (trang 8 sgk Giải Tích 12 nâng cao):  Xét chiều biến thiên của hàm số sau: Lời giải: Hàm số đã cho xác định trên R. y'=x2-4x+4=(x-2)2>0,∀x ≠ 2;y'=0 chỉ tại x = 2 Vậy hàm số...

Đại số – Chương 1 – Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 11 (trang 16 sgk Giải Tích 12 nâng cao):  Tìm cực trị của các hàm số sau: Lời giải: a) Hàm số đã cho xác định trên R. Ta có: f’(x) = x2+4x+3 Từ đó f’(x) = 0...

Đại số – Chương 1 – Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá...

Bài 16 (trang 22 sgk Giải Tích 12 nâng cao):  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: f(x) = sin4x+cos4⁡x. Lời giải: Hàm số xác định trên R. Ta có f(x) =...

Đại số – Chương 1 – Luyện tập (trang 23-24)

Bài 21 (trang 23 sgk Giải Tích 12 nâng cao):  Tìm cực trị của các hàm số sau: Lời giải: Bảng biến thiên Hàm số đạt cực tiểu tại x = -1; fCT=f(-1)=-1/2 Hàm số đạt cực đại tại...

Đại số – Chương 1 – Bài 4: Đồ thị của hàm số và...

Bài 29 (trang 27 sgk Giải Tích 12 nâng cao):  Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) sau. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tính tiến theo vectơ OI và viết...

Đại số – Chương 1 – Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị...

Bài 34 (trang 35 sgk Giải Tích 12 nâng cao):  Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau: Lời giải: TXĐ: R {-2/3} nên đường thẳng y=1/3 là tiệm cận ngang của đồ thị (khi...

Đại số – Chương 1- Luyện tập (trang 36)

Bài 37 (trang 36 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm các tiệm cận của mỗi đồ thị hàm số sau: Lời giải: a) TXĐ: (-∞; -1] ∪[1; +∞) Vậy đường thẳng y = 2x là tiệm cận...

Đại số – Chương 1 – Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và...

Bài 40 (trang 43 sgk Giải Tích 12 12 nâng cao): a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y=x3+3x2-4 b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn. c) Chứng minh rằng...

Đại số – Chương 1 – Luyện tập (trang 44-45)

Bài 45 (trang 44 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sau: y=x3-3x2+1 b) Tùy theo các giá trị của m hãy biện luận số nghiệm của Phương...