Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Giải tích - Chương 2 - Luyện tập
Tuesday, June 25, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Toán 12Giải tích - Chương 2 - Luyện tập

Giải tích – Chương 2 – Luyện tập

Bài 1 (trang 91 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của hàm số

Lời giải

Bài 2 (trang 91 SGK Giải tích 12): Chọn phương án đúng:

Lời giải

Bài 3 (trang 91 SGK Giải tích 12): Cho hàm số f(x) = ln⁡(4x-x2). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. f’(2) = 1

B. f’(2)= 0

C. f’(5) = 1,2

D. f’(-1)= -1,2

Lời giải:

Bài 4 (trang 91 SGK Giải tích 12): Cho hàm số g(x) = …

A. x > 3

B. x < 2 hoặc x > 3

C. 2 < x < 3

D. x < 2.

Lời giải:

Bài 5 (trang 91 SGK Giải tích 12): Trong các hàm số:

A. f(x)      B. g(x)

C. h(x)      D. g(x) và h(x)

Lời giải:

Bài 6 (trang 91 SGK Giải tích 12): Số nghiệm của phương trình

Lời giải

Bài 7 (trang 91 SGK Giải tích 12): Nghiệm của phương trình

Lời giải

 

 

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular