Bài 1 (trang 89 SGK Giải tích 12): Tính

Lời giải

Vậy : x < 0 hoặc x > 1

Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các bất phương trình:

Lời giải

 

Comments

comments