fbpx
Monday, September 25, 2023

Unit 5: Higher Education – Ngữ pháp

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 5.

Từ Phân loại Nghĩa
academically adv học thuật
application form n đơn xin học
applicant n người xin học
blame v đổ lỗi, chịu trách nhiệm
daunt v làm nản chí, làm nản lòng
mate n bạn bè
maximum n nhiều nhất, tối đa
require v yêu cầu
scary adj sợ hãi
undergraduate course khóa học đại học

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular