Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Unit 1: Home Life - B. Speaking
Wednesday, June 19, 2024

Unit 1: Home Life – B. Speaking

Task 1. Read the following sentences and tick (V) the ones that apply to you and your family. (Đọc các câu sau và tích dấu (V) vào các câu mà có thể áp dụng cho bạn và gia đình bạn.)

Hướng dẫn dịch và tích

Tích dấu Dịch
V 1. Trong gia đình tôi chỉ có bố tôi làm việc.
V 2. Mọi người trong nhà đều góp phần làm việc nhà.
3. Tôi chịu trách nhiệm rửa chén bát.
4. Chúng tôi cùng có sở thích xem bóng đá.
5. Tôi thường chia sẻ bí mật (điều thầm kín) của mình với bố.
V 6. Tôi luôn trao đổi với bố mẹ trước khi quyết định việc gì quan trọng.

Lưu ý: Phần tích dấu trên chỉ là gợi ý tham khảo. Tùy vào từng bạn (nam/nữ) và gia đình của bạn thì bạn sẽ có lựa chọn khác nhau.

Task 2.Work in pairs. Prepare a list of questions to ask another student to find out whether his/her family life is like yours. You want to know: (Làm việc theo cặp. Chuẩn bị một danh sách các câu hỏi để hỏi bạn khác để tìm xem gia đình cậu/cô ấy có giống gia đình bạn không. Bạn muốn biết:)

Người làm việc kiếm tiền trong gia đình

Người làm việc nhà

Nhiệm vụ của bạn em trong gia đình

Sở thích chung của cả nhà

Người mà bạn em chia sẻ bí mật (điều thầm kín)

Người mà bạn em trao đổi trước khi có quyết định quan trọng

Gợi ý hỏi và trả lời:

A: Can I ask you some questions about your family’s life?

B: Sure. No problem!

A: In your family who works?

B: Only my father.

A: Where does he work?

B: He teaches in a university.

A: I see. So who does the household chores in your family?

B: All members. I mean my father, mother and myself. We share the household chores together: each fulfills one’s own duties.

A: What’s your responsibility?

B: I’m in charge of sweeping the floor, washing-up, and taking out the garbage.

A: What interest do your family members share closely?

B: We usually share with one another joys and sorrows, good or bad experiences or problems we encounter.

A: Who do you often share your secrets with?

B: My mother.

A: Why not with your father?

B: As you know, the mother is the person who is the easiest and most sympathetic to share our secrets due to her motherly love. Right?

A: Alright. I see. Who do you talk to before making an important decision?

B: Usually with my father and mother. The more ideas, the better the decision.

Task 3.Work with a different partner. Use the questions you have formed to ask your partner about his/her family life. Note down the answers in the table. (Làm việc với bạn khác. Sử dụng các câu hỏi bạn đã lập để hỏi về cuộc sống gia đình của bạn em. Ghi câu trả lời vào trong bảng.)

Gợi ý:

Sử dụng các câu hỏi ở Bài tập 2.

Bảng tham khảo:

Who works in the family? only his father
Who does the household chores? mother, mainly
What’s your responsibility in the family? cleaning the floor, sweeping the yard, taking out the garbage
What interest do your family members share closely? joys, sorrows, good or bad experiences as well as problems in daily life
Who do you share your secrets with? his mother
Who do you talk to before making an important decision? his parents

Task 4. Go back to your original pairs. Tell each other the information you have collected. (Quay trở lại cặp ban đầu của em. Hãy kể cho nhau nghe thông tin mà em đã thu thập được.)

Gợi ý:

I talked to Nam. In his family, only his father works, and his mother does most of the household chores. His main responsibility is cleaning the floor, sweeping the yard and taking out the garbage, and sometimes helping his mother with the ironing of the clothes. His family’s members enjoy watching children’s programs. Whenever he has a problem, he talks with his father, but he tells his mother his secrets. When he wants to make any important decision, he asks his parents for advice. He said that his family is a very close-knit and happy one and has a great influence on him, especially in the formation of personality.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

16 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular