fbpx
Wednesday, February 21, 2024

Chương 6 – Bài 33: Nhôm

Bài 1 (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao): Cho Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo muối nitrat là bao nhiêu?

A. 1 và 3

B. 3 và 2

C. 4 và 3

D. 3 và 4.

Lời giải:

Đáp án A

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular