fbpx
Home Tags Giải bài tập môn hóa học nâng cao lớp 12

Tag: Giải bài tập môn hóa học nâng cao lớp 12

Chương 6 – Bài 33: Nhôm

Bài 1 (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao): Cho Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo muối nitrat là bao nhiêu? A. 1 và...

Chương 6 – Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 1 (trang 180 sgk Hóa 12 nâng cao): Hợp chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (theo tỷ lệ mol 1: 1) có sản phẩm là Na? Lời giải: A. Al2(SO4)3 B. AlCl3 C. Al(NO3)3 D....

Chương 6 – Bài 35: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất...

Bài 1 (trang 183 sgk Hóa 12 nâng cao): Biến đổi hóa học nào là do Al(OH)3 có tính axit? A. Al(OH)3 (r) → Al3+(dd) B. Al(OH)3 (r) → Al2O3(r) C. Al(OH)3 (r) → - (dd) D. Al(OH)3 (r) → Al2O3(r)→ Al(r) Lời giải: Đáp án C Bài...

Chương 7 – Bài 38: Crom

Bài 1 (trang 190 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy trình bày hiểu biết về: a. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn. b. Cấu hình electron của nguyên tử crom. c. Khả năng tạo thành các...

Chương 7 – Bài 39: Một số hợp chất của crom

Bài 1 (trang 194 sgk Hóa 12 nâng cao): Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr(II), Cr(III) và Cr(VI)? dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng...

Chương 7 – Bài 40: Sắt

Bài 1 (trang 198 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy cho biết: a. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn. b. Cấu hình electron nguyên tử và các ion sắt. c. Tính chất hóa học cơ bản...

Chương 7 – Bài 41: Một số hợp chất của sắt

Bài 1 (trang 202 sgk Hóa 12 nâng cao): a. Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là gì? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh những điều đã...

Chương 7 – Bài 42: Hợp kim của sắt

Bài 1 (trang 208 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy ghép mỗi chữ cái ở cột trái với mỗi số ở cột phải sao cho phù hợp A. Cacbon 1. Là nguyên tố kim loại B. Thép 2. Là...