Chương 6 – Bài 32: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

0
171

Bài 1 (trang 170 sgk Hóa 12 nâng cao): Khi điện phân MgCl2 nóng chảy

A. ở cực dương, ion Mg2+ bị oxi hóa

B. ở cực âm, ion Mg2+ bị khử.

C. ờ cực dương, nguyên tử Mg bị oxi hóa.

D. ở cực âm, nguyên tử Mg bị khử.

Lời giải:

Đáp án B

 

Comments

comments