Chương 6 – Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

0
265

Bài 1 (trang 167 sgk Hóa 12 nâng cao): Chất nào sau đây không bị phân hủy khi nung nóng?

A. Mg(NO3)2

B. CaCO3

C. CaSO4

D. Mg(OH)2

Lời giải:

Đáp án C

Bài 2 (trang 167 sgk Hóa 12 nâng cao): Theo thuyết Brón-stet, ion nào sau đây (trong dung dịch) có tính lưỡng tính?

A. CO32-

B. OH

C. Ca2+

D. HCO3

Lời giải:

Đáp án D

Bài 3 (trang 167 sgk Hóa 12 nâng cao): Nước tự nhiên có chứa ion nào dưới đây được gọi là nước có tính cứng tạm thời?

A. Ca2+, Mg2+, Cl

B. Ca2+, Mg2+, SO42-.

C. Cl, SO42-, HCO3 ,Ca2+.

D. HCO3,Ca2+, Mg2+.

Lời giải:

Đáp án D

Comments

comments