fbpx
Thursday, February 29, 2024

Unit 9: The Post Office – C. Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

– Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Is your family on the phone? What is your phone number? (Gia đình bạn có dùng điện thoại không? Số điện thoại của bạn là gì?)

=> Yes, we have a phone at home. Our phone number is 04 8838 838.

2. Does any member of your family have a cellphone? What make is it? (Có thành viên nào trong gia đình bạn có điện thoại di động không? Nhãn hiệu là gì?)

=> Yes, we have a Apple/Samsung/Oppo cell phone.

3. What do you think are the advantages and disadvantages of cellphones? (Theo em những lợi ích và tác hại của điện thoại di động là gì?)

=> With a mobile phone, you can contact other people easily. You always feel close to your family even when you are away from home. However, you don’t have much privacy.

– Listen and repeat.

commune: xã communal growth: sự phát triển của xã
digit subscriber: người đăng ký số rural network: mạng địa phương
capacity: khả năng, dung lượng, công suất

While you listen (Trong khi bạn nghe)

You will hear some information about the development … . (Bạn sẽ nghe một số thông tin về sự phát triển của hệ thống điện thoại của Việt Nam trong vài năm qua. Nghe và làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Listen and choose the best answer A, B, C or D for … . (Nghe và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho các phát biểu và câu hỏi sau.)

Gợi ý:

1. B 2. D 3. C 4. D 5. C

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular