fbpx
Monday, December 11, 2023

Unit 1: Friendship – C. Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

– Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Who is your best friend? (Người bạn thân nhất của bạn là ai?)

=> My best friend is … .

2. How did you happen to meet him or her? (Làm thế nào bạn gặp bạn ấy?)

=> I met him/her when I … .

3. How long have vou known each other? (Các hạn biết nhau được bao lâu rồi?)

=> We have known each other for… /since…

4. What qualities do you admire in your best friend? (Bạn cảm phục phẩm chất gì ở người bạn của mình? )

=> I admire him/ her because he/ she is helpful, unselfish, truthful, reliable, …

– Listen and repeat.

apartment building: nhà chung cư

guitarist: người chơi đàn ghi ta

sense of humour: tính hài hước

While you listen (Trong khi bạn nghe)

You will hear Lan and Long talk about their best friends. Listen to … . (Bạn sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn tốt nhất của họ. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe và xác định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Gợi ý:

Lan’s Talk

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T 6. F

Long’s Talk

1. F 2. F 3. T 4. T 5. T

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular