fbpx
Home Giải bài tập Lớp 11 Giải bài tập Tiếng anh 11

Giải bài tập Tiếng anh 11

Xin trân trọng giới thiệu loạt bài Tiếng Anh lớp 11 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 11 được trình bày theo các phần: Listening, Reading, Writing, Language Focus và Test Yourself bám sát theo sách giáo khoa Tiếng Anh 11 giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 11 hơn.

Unit 1: Friendship – E. Language Focus

Grammar Exercise 1. Put the words in the correct order to make sentences, writing the ... . (Đặt các từ đúng thứ tự để tạo thành các câu, viết động từ chính ở thì hiện tại...

Unit 2: Personal Experiences – A. Reading

Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Look at the pictures below and guess what is happening in the each of them. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các hình dưới đây và đoán...

Unit 2: Personal Experiences – B. Speaking

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or epxerienced in box A with ... . (Làm việc theo cặp. Ghép những điều em có thể đã làm hoặc trải qua ở...

Unit 2: Personal Experiences – C. Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe) - Work in groups. Look at the picture and say what is happening in it. (Làm việc nhóm. Nhìn hình và nói điều gì đang xảy ra trong đó.) Gợi ý: In the picture,...

Unit 2: Personal Experiences – D. Writing

Writing a personal letter about a past experience. (Viết một là thư cá nhân về một điều trải qua trong quá khứ.) Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most...

Unit 2: Personal Experiences – E. Language Focus

Grammar Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first ... . (Sử dụng dạng thì hiện tại đơn đúng của các động từ trong ngoặc...

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 1- Unit 2 (Đề 2)

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. good   b. gossip   c. game   d. geometry 2. a. money   b. notice   c. glance   d. ankle II. Choose the one word or phrase - a, b, c, or d...

Unit 3: A Party – A. Reading

Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.) 1. What is the relationship between the people in the...

Unit 3: A Party – B. Speaking

Task 1. Think of a party you have been to. Choose from the list the things you want to talk about. (Nghĩ về một bữa tiệc bạn đã tham dự. Chọn từ danh sách những...

Unit 3: A Party – C. Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe) - Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.) 1. When do you like to organise your birthday party, during the...