fbpx
Thursday, February 29, 2024

Unit 6: Competitions – B. Speaking

Task 1. Which competitions/contest do you like or dislike? Put a tick (V) … . (Bạn thích hoặc không thích cuộc thi nào dưới đây? Đặt dấu (V) vào cột bên phải. Sau đó so sánh câu trả lời với bạn cùng học.)

Dịch và gợi ý:

Loại cuộc thi Thích Không thích
Cuộc thi kiến thức tổng quát V
Cuộc thi Tiếng Anh V
Cuộc thi nghệ thuật (Hội họa, Vẽ, Điêu khắc, …) V
Cuộc thi Đọc/Ngâm thơ V
Cuộc thi hát V
Cuộc thi điền kinh (Chạy, Nhảy, …) V

Task 2. Work in pairs. Ask your partner how he/she feels about each type of the competitions/contests in the Task 1. (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn cùng học xem bạn ấy nghĩ thế nào về mỗi cuộc thi ở trong Bài tập 1.)

Gợi ý:

1. A: What do you think of the General Knowledge Quiz?

B: Oh, it’s great. It’s an opportunity to test my general knowledge.

2. C: What do you think of the English competition?

D: Oh, it’s interesting. It’s a good time to practise my English.

3. E: What do you think of the Art Competition (Paiting, Drawing, …)?

F: Oh, it’s good fun. It’s opportunity for your creative activities.

4. G: What do you think of the Poetry Reading/Reciting Competition?

H: Oh, it’s boring. It makes me feel sleepy.

5. I: What do you think of the Singing Contest?

K: Oh, it’s wonderful. It makes me cheerful/feel happy.

6. L: What do you think of the Athletics Meeting (Running, Jumping, …)?

M: Oh, it’s exciting. It’s a good chance for my physical training.

Task 3. Talk about a competition or contest you have recently joined or seen. Use … . (Nói về một cuộc thi mà gần đây bạn đã tham gia hoặc xem. Sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

Last month I took part in an English Competition in District 5. The competition was about telling stories in English. It was held/ organized by the Education Department of Ho Chi Minh City.

There were 15 representatives from chosen schools participating the competition. The contestant from Nguyen Tat Thanh High School won the contest and got a nice prize with English books.

I was sorry that I wasn’t successful, but I enjoyed it very much because it was a good time for me to practise my English speaking.

Đoạn văn 2:

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular