fbpx
Thursday, February 29, 2024

Unit 5: Illiteracy – C. Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

– Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. Have you ever done a survey? (Bạn đã từng thực hiện một cuộc khảo sát nào chưa?)

=> No, I haven’t.

2. Do you know where Perth is? (Bạn có biết thành phố Perth ở đâu không?)

=> Yes. Perth is the capital and largest city of the Australian state of Western Australia.

=> No. I don’t know.

– Listen and repeat.

effective: có hiệu quả maturity: sự trưởng thành
weaknesses: tình trạng yếu đuối performance: cuộc biểu diễn
self-respect: sự tự trọng academic: (thuộc) học viện, đại học

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and choose the best option to complete the following sentences. (Nghe và chọn đáp án tốt nhất để hoàn thành câu sau.)

Gợi ý:

1. D 2. B 3. B 4. B

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. Where did the survey take place? (Cuộc khảo sát đã được thực hiện ở đâu?)

=> It took place in Perth.

2. What percentage of the students felt mutual respect was essential for effective learning to take place? (Có bao nhiêu phần trăm học sinh nghĩ rằng sự tôn trọng lẫn nhau là cần thiết cho việc học tập có hiệu quả?)

=> 80 percent of the students.

3. What did the older students feel? (Các sinh viên khác nghĩ gì?)

=> They felt that they should be allowed to give some input into school decision making.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Discuss the question: Which do you think is more essential for better learning – good teachers or good textbooks? (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: Theo bạn thì đâu là điều kiện cho việc học tốt hơn: giáo viên giỏi hay sách giáo khoa tốt?)

Gợi ý:

A: Which do you think is more essential for better learning – good teachers or good textbooks?

B: Textbooks are essential teaching and learning materials in any programme and syllabus. Having good textbooks is very important. Good textbooks provide students with adequate knowledge, skills and practice. Good textbooks also guide students how to learn and help them study effectively on their own.

C: However, having good teachers may be more important than having good textbooks because a good teacher can turn a poor quality textbook into an interesting one. In fact, a good teacher can even replace the textbook, motivate students to learn, and train them to use self-studying skills. Besides that, the teachers must take responsibilities for the students’ learning.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular