fbpx
Thursday, February 29, 2024

Unit 4: Volunteer Work – D. Writing

Task 1. Read the letter and underline the sentences that express the following points: (Đọc lá thư và gạch chân các câu thể hiện những điểm sau đây:)

– mở đầu thư

– cách sử dụng tiền

– sự biết ơn nhà tài trợ

– số lượng tài trợ

– cách mà hóa đơn được viết

– kết thúc thư

 

Gợi ý:

– the opening of the letter: Dear Sir or Madam

– the donated amount: I am very happy to receive a donation of $500 from your company some days ago.

– the way(s) the money is used: the money will help us to repair the old school building and build a new block of flats for the handicapped students.

the way the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.

– the gratitude to the donor: I would like to express our thanks for the donation from your company.

– the closing of the letter: I look forward to hearing from you soon. Yours faithfully.

Task 2. Imagine that you have just received a donation of one million dong … . (Hãy tưởng tượng bạn vừa nhận được một triệu đồng từ một trong các tổ chức địa phương để xây dựng thư viện trường học của bạn. Sử dụng những gợi ý trong Bài tập 1 để viết một lá thư phúc đáp cho biết đã nhận được tiền và bày tỏ lòng biết ơn của bạn.)

Gợi ý:

Dear Sir/ Madam

I’m very happy to have received a donation of 1,000,000 dong from your company some days ago. I think that the money will help us to build a school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would like to express our faithful thanks for the donation from your organization and hope to get more assistance and co-operation from your organization in the future.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Secretary

School Building Fund

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular