fbpx
Thursday, February 29, 2024

Unit 4: Volunteer Work – B. Speaking

Task 1. Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work. (Làm việc theo cặp. Xác định xem hoạt động nào trong số các hoạt động sau là hoạt động tình nguyện.)

Các hoạt động tình nguyện là:

– Helping people in remote or mountainous areas: (Giúp đỡ người ở vùng sâu, vùng xa)

– Giving care and comfort to the poor and the sick: (Chăm sóc, an ủi người đau ốm và người nghèo)

– Providing education for disadvantaged children: (Giáo dục trẻ em thiệt thòi)

– Joining the Green Saturday Movement: (Tham gia Phong trào ngày thứ Bảy Xanh)

Task 2.Work in pairs. Practise the dialogue and then make similar conversations, using the activities that follow. (Làm việc theo cập. Thực hành hội thoại và sau đó làm các hội thoại tương tự, bằng cách sử dụng các hoạt động theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn đang tham gia vào hoạt động tình nguyện nào?

B: Chúng mình đang giúp người ở miền núi.

A: Chính xác thì các bạn đang làm gì?

B: Chúng mình đang dạy trẻ em đọc và viết?

A: Bạn có thích công việc này không?

B: Có chứ. Mình thích giúp đỡ người khác.

Hoạt động của bạn Chính xác thì bạn đang làm
– Giúp đỡ người ở miền núi

– Giúp đỡ người già và ốm đau

– Giúp trẻ bị thiệt thòi và khuyết tật

– Chăm sóc các thương binh và gia đình liệt sĩ

– Tham gia điều khiển giao thông

– Dạy trẻ em đọc và viết

– Cho họ tiền

– Chơi trò chơi với chúng

– Lắng nghe vấn đề của họ

– Dọn dẹp nhà cửa của họ

– Đi chợ giúp họ

– Nấu ăn

– Đưa chúng đến thăm các địa danh

– Điều khiển các phương tiện ở ngã tư

– Giúp người già và trẻ nhỏ băng qua đường

Gợi ý:

1.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping old or sick people.

A: What exactly are you doing?

B: We’re cleaning up their houses/ cooking meals.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

2.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping disadvantages or handicapped children.

A: What exactly are you doing?

B: We’re taking them to places of interest/ playing games with them.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

3.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re taking care of war invalids and the families of martyrs.

A: What exactly are you doing?

B: We’re listening to their problems/ doing their shopping/ cooking meals/ clean up their houses.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

4.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re taking part in directing the traffic.

A: What exactly are you doing?

B: We’re directing vehicles at the intersections/ helping old people and young children to cross the road.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

Task 3.Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends and you usually do to help people. (Làm việc nhóm. Nói về một công việc tình nguyện mà các bạn của em và em thường làm để giúp mọi người.)

Gợi ý:

Dựa vào 4 đoạn hội thoại gợi ý trên, các bạn có thể viết các đoạn văn tương tự như sau:

We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children to read and write, listen to their problems, play games with them and take them to places of interest.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular