fbpx
Monday, February 26, 2024

Unit 13: Hobbies – C. Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

– Work with a partner. Write down three benefits of reading books. Then share … . (Làm việc với bạn học. Viết 3 lợi ích của việc đọc sách. Sau đó chia sẻ ý kiến của bạn với lớp.)

Three benefits of reading books:

+ Books help to widen our knowledge.

+ Books give us valuable experience.

+ Books are good sources of information.

– Listen and repeat.

magazine: tạp chí continually: liên tục
otherwise: mặt khác gigantic: khổng lồ
profitably: có lợi available: sẵn có để dùng
bygone: quá khứ, đã qua ignorantly: sự ngu dốt

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. You will hear a student talk about his hobby. Listen to his talk and … . (Bạn sẽ nghe thấy một học sinh nói chuyện về sở thích của bạn ấy. Nghe câu chuyện của bạn ấy và xác định xem các phát biểu là đúng (T) hoặc sai (F).)

1. T 2. F 3. F 4. F
5. T 6. T 7. T 8. F

Task 2. Listen again and write the missing words. (Nghe lại và viết các từ còn thiếu.)

1. wonderful 2. disease 3. jungle
4. certainly 5. ignorantly

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work with a partner. Talk about the disadvantages of over-reading (reading too much). (Làm việc với bạn cùng học. Nói về những tác hại của việc đọc quá nhiều.)

Gợi ý:

Some disadvantages of over-reading:

+ Becoming shortsighted

+ Not having enough physical exercise

+ Lacking practical knowledge

+ Becoming a bookworm/ overweight

Gợi ý hội thoại:

A: Reading books has a lot of benefits; however it will have some disadvantages if you read too much.

B: Why?

A: Reading too much may make you become shortsighted, …

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular