fbpx
Monday, February 26, 2024

Unit 10: Nature in Danger – B. Speaking

Task 1. Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance. (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số lí do tại sao thiên nhiên đang bị đe dọa. Đặt chúng theo thứ tự quan trọng.)

Dịch và xếp thứ tự:

1 – Burning forests: đốt rừng

2 – Cutting down trees for wood: chặt cây lấy gỗ/củi

3 – Discharging chemical pollutants into the environment: thải chất ô nhiễm hóa học vào môi trường

4 – Using fertilizers and pesticides for cultivation: sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu cho trồng trọt

5 – Killing endangered animals for fur, skin and food: giết động vật để lấy lông, da và thực phẩm

6 – Hunting or capturing animals for recreation or entertainment: săn hoặc bắt động vật để tiêu khiển hoặc giải trí

7 – Keeping animals as pets: nuôi động vật làm thú cưng

Task 2. Work in pairs. Match the reasons in Task 1 with possible measures for protecting the environment in the box below. (Làm việc theo cặp. Nối các lí do trong Bài tập 1 với các biện pháp có thể để bảo vệ môi trường trong khung dưới đây.)

Hướng dẫn dịch:

A – Giết các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng để lấy lông, da và thực phẩm nên bị cấm.

B – Việc trồng cây nên được khuyến khích.

C – Việc nuôi giữ động vật để làm thú cưng nên bị ngăn cấm.

D – Công viên và vườn quốc gia nên được thành lập để bảo vệ động thực vật.

E – Động vật không nên bị bắt để tiêu khiển và giải trí.

F – Tất cả các loài động thực vật nên nên được bảo vệ.

G – Việc thải các chất độc hóa học vào môi trường nên bị cấm.

H – Nên khuyến khích giảm việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong canh tác nông nghiệp.

Gợi ý:

Từ thứ tự trong Task 1 và chữ cái đánh dấu trên, ta có:

1 & 2. B 3. G 4. H 5. A 6. E 7. C

Task 3. Work in pairs. State the negative impacts caused by people on the environment … . (Làm việc theo cặp. Hay nói về tác động tiêu cực gây ra bởi con người lên môi trường và đề xuất các biện pháp để bảo vệ nó.)

Example:

A: People are killing endangered animals for fur, skin and food.

B: Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned.

Dựa vào Task 2, làm tương tự như trên, ví dụ:

A: People are keeping animals as pets.

B: Keeping animals as pets should be discouraged.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular