fbpx
Home Tags Giải bài tập môn Tiếng Anh lớp 12 mới

Tag: Giải bài tập môn Tiếng Anh lớp 12 mới

Unit 1: Life stories – Getting started

1. Hung and Quang are talking about famous people. Listen and read. (Hung và Quang đang nói chuyện về người nổi tiếng. Nghe và đọc) Hưng: Chủ đề của bài thuyết trình ngày mai thực sự thú vị....

Unit 1: Life stories – Language

Vocabulary 1.Write the words given in the box next to their meanings.(Viết những từ được đưa ra trong hộp với ý nghĩa của chúng.) talented gifted, having a natural ability to do something well distinguished very successful and admired...

Unit 1: Life stories – Reading

1. Discuss the partner (Thảo luận với bạn) What people need What to do a. These food victims need food and shelled We can donate money, rice and old clothes b. These students are studying in a shabby classroom. They need...

Unit 1: Life stories – Speaking

1. Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends. (Chọn câu đúng (a-d) để hoàn thành cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.) 1. d 2. a 3. c 4. b 2. Practise the conversation with a partner (Thực...

Unit 1: Life stories – Listening

1. Why are people often interested in the life of celebrities or famous people? Tick the possible reasons and add some more if you can (Tại sao mọi người thường quan tâm đến cuộc sống của...

Unit 1: Life stories – Writing

1. Read the story of a champion swimmer and complete the blank. Use the words in the box. (Đọc câu chuyện về một tay bơi vô địch và hoàn thành phần trống. Sử dụng các từ...

Unit 1: Life stories – Communication and Culture

Communication 1. Listen to An's story. Complete the statements about the story. Write from 1 to 3 words in each blank (Nghe câu chuyện của An. Hoàn thành các tuyên bố sau đây. Viết từ 1 đến...

Unit 1: Life stories – Looking back

Pronounciation 1. Tick the word that does not have the same sound as the other two. (Đánh dấu vào những từ mà không phát âm tương tự như hai phần còn lại.) 1. brick 2. dare 3. wet 4. soon 5. greet 6....

Unit 1: Life stories – Project

1. Your group is going to take part in the Public Speaking Contest 'A famous person you admire' organised by your school. (Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói "Một người nổi tiếng...

Unit 2: Urbanisation – Getting started

1. Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanisation. Listen and read.(Lan và Nam đang thảo luận về kế hoạch cho bài trình bày của họ về đô thị hóa. Nghe...