fbpx
Friday, September 22, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 3 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập...

Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 1)

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 2: Trong những phát biểu sau, phát biểu nào là sai?

Câu 3: Tìm nguyên hàm của hàm số

Câu 4:

A. I = x2.sinx + x.cosx – 2sinx + C    B. I = x2.sinx + 2x.cosx – 2sinx + C

C. I = x.sinx + 2x.cosx + C    D. I = 2x.cosx + sinx + C

Câu 5:

A. I = ln3x – 2ln2x + 2lnx + C    B. I = -ln3x – 2ln2x + 2lnx + C

C. I = ln3x + 2ln2x + 2lnx + C    D. I = ln3x – 2ln2x – 2lnx + C

Câu 6:

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-D 2-C 3-C 4-B 5-A 6-D

Câu 1:

Câu 3:

Câu 5:

Đặt: t = lnx => dt = dx/x .

Ta có: I = ∫(3t2 – 4t + 2)dt = t3 – 2t2 + 2t + C = ln3x – 2ln2x + 2lnx + C

Câu 6:

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular