fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 3 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập...

Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 2)

Câu 7:

Câu 8: Tích phân

với α ∈ [0; π] là:

A. αcosα – sinα    B. αcosα + sinα

C. -αcosα + sinα     D. -αcosα – sinα

Câu 9: Cho tích phân

Phát biểu nào sau đây là sai:

Câu 10: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 và y = 2x là:

Câu 11: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = (e + 1)x và y = (1 + ex)x là:

Câu 12: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = (x – 6)2 và y = 6x – x2 là:

A. 9     B. 9/2     C. 0     D. Kết quả khác.

Hướng dẫn giải và Đáp án

7-A 8-C 9-A 10-A 11-B 12-A

Câu 7:

Đặt t = sinx, ta có:

Câu 8:

Áp dụng công thức tích phân từng phần ta có:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 9:

Áp dụng công thức tích phân của hàm có chu kì T,

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular