Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Chương 3 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ứng dụng hình học của tích phân (Phần 3)
Friday, June 14, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 3 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ứng dụng...

Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ứng dụng hình học của tích phân (Phần 3)

Câu 7: Gọi h(t) (cm) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng

và lúc đầu bồn không có nước. Mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây xấp xỉ bằng:

A. 2,65cm     B. 2,66cm     C. 2,67cm     D. 2,68cm.

Câu 8: Vận tốc của một vật chuyển động là

Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian 1,5 giây xấp xỉ bằng:

A. 0,33m     B. 0,34m     C. 0,35m     D. 0,36m.

Câu 9: Thể tích phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và x = 3 biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x(0 ≤ x ≤ 3) là một hình chữ nhật có hai kích thước là x và 2√(9-x2)

Câu 10: Thể tích khối xoay khi quay quanh trục hoành một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x(x-4) và trục hoành là:

Câu 11: Thể tích khối tròn khi quay quanh trục hoành một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = sinxcosx, y = 0, x = 0, x = π/2 là:

Câu 12: Thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục hoành một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = lnx, y = 0, x = 2 là:

A. π(ln22 – 2ln2 + 1)     B. 2π(ln22 – 2ln2 + 1)

C. 4π(ln22 – ln2 + 1)    D. 2π(ln22 – ln2 + 1)

Câu 13: Thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục tung một hình phẳng giới hạn bởi hình tròn tâm I(2;0) bán kính R = 1 là:

A. π2     B. 2π2     C. 4π2     D. 8π2

Hướng dẫn giải và Đáp án

7-B 8-B 9-B 10-D 11-C 12-B 13-B

Câu 7:

Mức nước trong bồn tại giây thứ t bằng

Với t = 0 ta có C = h(0) = -12/5 , khi đó h(6) ≈ 2,66 cm .

Câu 8:

Quãng đường vật di chuyển sau thời gian 1,5 giây bằng

Câu 9:

Câu 10:

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:

Ta có:

Vậy ta có:

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular