Chương 3 – Bài 12: Amino axit

0
639

Bài 1 (trang 66 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Trong phân tử amino axit chỉ có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH

B. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím

C. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím

D. Các amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường

Lời giải:

Đáp án D

Comments

comments