fbpx
Home Giải bài tập Lớp 11 Giải bài tập Tiếng anh 11 thí điểm

Giải bài tập Tiếng anh 11 thí điểm

Xin trân trọng giới thiệu loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 11 mới theo sách giáo khoa được trình bày theo các phần: Getting Started, Language, Skills: Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication and Culture, Looking Back, Project bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 11 mới.

Unit 9: Cities of the future – Listening

1. Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.) All these problems currently exist in big cities in Viet Nam like Ha Noi and Ho Chi Minh City. It's likely that many of them will be...

Unit 9: Cities of the future – Writing

1. Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka's email and answer the questions. (Hùng và bạn cậu ay Tanaka đang trao đổi thư nói về tương lai...

Unit 9: Cities of the future – Communication and Culture

Communication 1. Use the information about the cities mentioned in this unit (London, Tokyo, New York City, and Superstar City) and complete the diagram about the ideal city of the future. (Em hãy dùng thông tin nói...

Unit 9: Cities of the future – Looking back

Pronounciation 1. Decide whether the questions tags in B's responses have a rising or falling intonation. Mark (rising intonation) or (falling intonation) after the questions tags. (Nói xem những câu hỏi đuôi trong phần trà lời của...

Unit 9: Cities of the future – Project

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points. (Làm việc theo...

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Getting started

1. Kim is asking Max about a TV health show she missed. Listen and read. (Kim đang hỏi Max về một chưong trình Sức Khỏe trên TV mà cô ấy bỏ lỡ. Hãy nghe và đọc) Hướng...

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Language

Vocabulary 1. Complete the sentences with the right form of the following words and phrases. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng của những từ / cụm từ dưới đây.) 1. cholesterol 2. nutrition 3. natural remedies 4. immune system 5. ageing process 6....

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Reading

1. The machines described in the pictures above help doctors to diagnose and treif diseases. Discuss with a partner. (Những chiếc máy mô tả trong hai bức tranh bên trái giúp các bác sĩ chẩn đoán...

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Speaking

1. Below is a set of note cards for a talk about skincare. Use the words and phrases in the box to complete them. (ưới đây là những phiếu ghi chú cho một bài nói chuyện...

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Listening

1. Discuss with your partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.) 2. Look at the pictures. Listen to John Keith, a fitness instructor, talking about four types of physical activity. Number the pictures as you listen. (Nhìn tranh và...