Unit 8 lớp 10: Test Yourself C

0
391

Test Yourself C (Trang 91-92-93 SGK Tiếng Anh 10)

I. Listening (2.5 points)

A. Listen to what Sheila Brooks says about her village and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe những gì Sheila Brooks nói về ngôi làng của cô ấy và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

Bài nghe:

1. F2. F3. T4. F5. T

B. Listen again and fill each blank with the word you hear. (Nghe lại và điền vào chỗ trống từ mà bạn nghe được.)

(1) aren’t(2) evenings(3) cinemas(4) theaters(5) knows

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe

I live in a small village called Henfield – there are about 500 people here. I love it because it’s quiet and life is slow and easy. You never have to queue in shops and banks. The village is clean – people look after it and don’t throw their rubbish in the streets. The air is also clean because there’s not much heavy traffic. It’s much more friendly here than in a city. Everyone knows everyone and if someone has a problem, there are always people who can help.

There aren’t many things I don’t like about Henfield. One thing is that there’s not much to do in the evenings – we haven’t got any cinemas or theatres. Another problem is that people always talk about each other and everyone knows what everyone is doing. But I still prefer village life to life in a big city.

II. Reading (2.5 points)

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay truyền hình đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người đến nỗi rất cần thiết cho chúng ta cân nhắc xem liệu truyền hình có lợi hay có hại.

Trước hết truyền hình là nguồn giải trí không những thuận tiện mà còn rẻ tiền. Ví dụ, với một gia đình bốn người thì việc ngồi ở nhà thoải mái xem tivi thì vừa thuận tiện hơn và rẻ liền hơn là đi xem ở ngoài. Họ không cần phải đi lại. Họ cũng không phải trả tiền để có chỗ ngồi ở nhà hát hay rạp chiếu phim. Điều họ phải làm là bấm nút tivi là có thể xem kịch, xem phim đủ mọi thể loại, đó là chưa kể đến những buổi bình luận chính trị và những trận bóng đá sôi động gần đây nhất. Tuy nhiên, một số người xem tivi chẳng cần phải làm gì cả. Họ thậm chí không phải động chân, động tay. Họ không có sự lựa chọn. Họ hoàn toàn thụ động vì mọi thứ đã bày ra trước mắt. Truyền hình thông báo cho chúng ta biết các sự kiện đang diễn ra, những phát triển mới nhất về khoa học và chính trị, và trình chiếu cho chúng ta vô số các chương trình. Người ta cũng có thể xem các hình ảnh về những đất nước xa xôi nhất, các phong tục kỳ lạ nhất ngay tại phòng khách. Tuy nhiên, đây lại là một mối nguy cơ. Chúng ta quá thích xem tivi đến nỗi nó bắt đầu ngự trị cuộc sống của chúng ta, và chúng ta không còn thời gian để trò chuyện cùng nhau và làm những việc khác.

Có nhiều tranh luận ủng hộ cũng như phản đối truyền hình. Tôi cho rằng chúng ta phải hiểu bản thân truyền hình không tốt cũng chẳng xấu. Truyền hình tốt hay xấu là do chúng ta tạo ra.

1. Why is TV a convenient and cheap source of entertainment? (Tại sao truyền hình lại là một nguồn giải trí tiện lợi và rẻ tiền?)

=> TV is a convenient and rather cheap source of entertainment because people can sit comfortably at home to see plays, films of every kind, and they don’t have to pay for expensive seats at the theatre or in the cinema.

2. What can people see on TV? (Người ta có thể xem gì trên truyền hình?)

=> People can see plays, films of every kind, political discussions and the latest exciting football matches.

3. Why is the TV viewer completely passive? (Tại sao người xem truyền hình là hoàn toàn thụ động?)

=> The TV viewer is completely passive because he needs to do nothing, he doesn’t even use his legs.

4. What will happen if we get to like watching TV too much? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quá thích xem tivi?)

=> If we get to like watching TV too much, it will dominate our lives and we won’t have time to talk to each other and do other things.

5. Is TV good or bad? (Truyền hình là tốt hay xấu?)

=> That TV is good or bad depends on people.

III. Grammar (2.5 points)

Fill each blank with correct form of a verb in the box. (Điền vào mỗi chỗ trống dạng đúng của một động từ trong khung.)

pay     be     think     say     give     tell     have     get     take     come

1. have been – haven’t had2. haven’t given – have paid3. said
4. had taken5. thought – would come6. told – have got

IV. Writing (2.5 points)

Look at the map, and use the cues below to write the directions for your friend, who will come to the area by bus, to meet you at the Indian Restaurant. Begin your writing with When you come out of the bus station, … . (Nhìn vào bản đồ, và sử dụng gợi ý bên dưới để viết lời chỉ đường cho bạn em, người sẽ đến khu vực đó bằng xe buýt, để gặp em ở Nhà hàng Ấn. Bắt đầu bài viết với When you come out of the bus station, … .)

Gợi ý:

When you come out of the bus station, turn right, and walk along King street until you reach the traffic lights. Turn left at the traffic lights into Redham Road. Go straight along the road. The Indian Restaurant is on the left, after Beach Parade. You can’t miss it.

Comments

comments