fbpx
Thursday, February 22, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 - THPT...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 – THPT Đào Duy Từ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần thứ 2 năm 2016 – THPT Đào Duy Từ, các em theo dõi chi tiết dưới đây:

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ II

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề

Cho biết : H=1, Na=23, K=39, Ca=40, Ba=137, Mg=24, Zn=65, Cu=64, Fe=56, Al=27, S=32, N=14, Cl=35,5, O=16, P=31, C=12, Ag=108, Br = 80, He=4.

Câu 1: Hyđrocacbon  mạch hở nào sau đây phản ứng với Brom trong dung dịch theo tỷ lệ mol tương ứng 1:2

A. C

n

H

2n+2

        B. C

n

H

2n-6

         C. C

n

H

2n

         D. C

n

H

2n-2

Câu 2: Hydrocacbon nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO

3

 trong NH

3

 tạo thành tủa

A. Styren        B. Đimetyl axetylen   C. But-1-in       D. But-1,3-dien

Câu 3: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân

A. Poli etylen       B. Xenlulozo       C. Mantozo        D. Triaxylglyxerol

Câu 4: Chất nào sau đây có tính bazo yếu nhất

A. p-nitroanilin     B. p-metyl anilin     C. Amoniac        D. Đimetyl amin

Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím

A. HCl           B. Na

2

SO

4

         C. NaOH         D. KCl

Câu 6: Độ phân cực của liên kết OH trong ancol etylic, phenol và axit axetic lần lượt là a ,b ,c. Nhận xét nào sau đây đúng

A. a >b >c        B. c >b > a        C. b > a> c       D. b >c >a

Câu 7: Hòa tan hết 0,56 gam Fe trong lượng dư H

2

SO

4

 đặc nóng  thu được sản phẩm khử duy nhất là bao nhiêu lít SO

2

 đktc

A. 0,56 lit         B. 0,448 lit       C. 0,224 lit       D. 0,336 lit

Câu 8: Kim loại nào sau đây khi cho vào dung dịch CuSO

4

 bị hòa tan hết và phản ứng tạo thành kết tủa gồm 2 chất

A. Na           B. Fe            C. Ba           D. Zn

Câu 9: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl

3

 tạo thành Fe

A. Ag           B. Cu           C. Na           D. Zn

Câu 10: Hai chất nào sau đây khi trộn với nhau có thể xảy ra phản ứng hóa học

A. HNO

3

+ Na

2

SO

4

    B. FeCl

2

+H

2

S       C. CO

2

 + dd BaCl

2

    D. S + H

2

SO

4

 đặc

Câu 11: Bột kim loại X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO

3

 loãng, không có khí thoát ra. X có thể là kim loại nào

A. Cu           B. Mg          C. Ag           D. Fe

Câu 12: Cho hỗn hợp Mg và Cu vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được chất rắn gồm

A. Cu           B. CuCl

2

+ MgCl

2

     C. Cu + MgCl

2

     D. Mg+ CuCl

2

Câu 13: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm canxi cacbua và nhôm cacbua trong dung dịch HCl thu được hỗn hợp khí gồm chất nào sau đây

A. C

2

H

2

 và CH

4

     B. CH

4

 và H

2

      C. CH

4

 và C

2

H

6

     D. C

2

H

2

 và H

2

Câu 14: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử

A. Na

2

S         B. Na

2

SO

3

         C. FeS           D. KHSO

4

Câu 15: Chất béo là trieste của axit béo với ancol nào sau đây.(ThiTHPT 2015)

A. ancol metylic    B. etylenglycol      C. Glyxerol        D. Etanol

Câu 16: Xà phòng hóa este nào sau đây thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

A. Vinyl axetat      B. anlyl propionat   C. Etyl acrylat     D. Metyl metacrylat

Câu 17: Nhận xét nào sau đây không đúng về glucozo

A. Phân tử glucozo có 5 nhóm OH

B. Phân tử glucozo có 1 nhóm –CHO

C. Glucozo bị thủy phân trong môi trường axit

D. Đốt cháy hoàn toàn a mol Glucozo thu được 6a mol CO

2

Câu 18: Hòa tan hết 4,6 gam Natri trong 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được  H

2

 và dung dịch X. Cô cạn X được số gam chất rắn là

A. 10,2 gam        B. 8,925 gam      C. 8 gam         D. 11,7 gam

Câu 19: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,88 gam hỗn hợp 2 este C

3

H

6

O

2

 (có số mol bằng nhau)  bằng dung dịch NaOH được bao nhiêu gam muối

A. 9 gam         B. 4,08 gam        C. 4,92 gam        D. 8,32 gam

Câu 20: 4,725 etyl amin tác dụng với dung dịch FeCl

3

 dư, kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam tủa

A. 4,28 gam        B. 5,732 gam      C. 3,745 gam       D. 4,815gam

Câu 21: Đun nóng dung dịch chứa 0,72 gam NaOH với lượng dư triolein. Kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam glyxerol. (hiệu suất 100%)

A. 0,552 gam       B. 0,46 gam        C. 0,736 gam       D. 0,368 gam

Câu 22: Cho 11,7 gam glucozo phản ứng với lượng dư AgNO

3

 trong NH

3

. Kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam Ag

A. 15,12 gam       B. 14,04 gam      C. 16,416 gam     D. 17,28 gam

Câu 23: Cho 4,368 gam bột Fe tác dụng với m gam bột S. Sau phản ứng được rắn X. Toàn bộ X tan hết trong dung dịch HNO

3

 loãng dư  được sản phẩm khử duy nhất là 0,12 mol NO. Giá trị m là

A. 0,672 gam       B. 0.72 gam        C. 1,6gam         D. 1,44 gam

Câu 24: Cho 2,24 lit đktc khí CO đi từ từ qua một ống sứ nung nóng chứa m gam hỗn hợp MgO, Fe

2

O

3

, CuO. Sau phản ứng thu được (m- 0,8) gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Tính tỷ khối hơi của X so với H

2

A. 14           B. 18           C. 12           D. 24

Câu 25: Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng

A. 0,23 gam        B. 2,3 gam        C. 3,45 gam        D. 0,46 gam

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO

3

 thu được x mol NO

2

 là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của x là (THI THPT 2015)

A. 0,05          B. 0,1          C. 0,15          D. 0,25

Câu 27: Một lá sắt có khối lượng m gam nhúng vào dung dịch CuSO

4

. Kết thúc phản ứng thấy khối lượng lá sắt bằng (m + 2,4) gam. Khối lượng Cu do phản ứng sinh ra bám lên lá sắt là

A. 12,8 gam        B. 9,6 gam        C. 16 gam         D. 19,2 gam

Câu 28: Cho m gam bột Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO

3

 loãng được sản phẩm khử duy nhất là 0,224 lít NO đktc. Giá trị m là

A. 0,405 gam       B. 0,27 gam        C. 0,54 gam        D. 0,216 gam

Câu 29: Xà phòng hóa 0,3 mol metyl acrylat bằng dung dịch có 0,2 mol KOH. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam chất rắn khan

A. 25 gam         B. 33 gam         C. 22 gam         D. 30 gam

Câu 30: Hỗn hợp X gồm Cu và CuO (trong đó tỷ lệ % khối lượng CuO là 29,41%). Cho m gam X tác dụng với dung dịch HNO

3

 loãng được sản phẩm khử duy nhất là 0,2 mol NO. Vậy m gam X phản ứng với nhiều nhất là bao nhiêu lít dung dịch HCl 1M

A. 0,3 lit         B. 0,2 lit          C. 0,23 lit         D. 0,18 lit

Câu 31: Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe trong một lượng vừa đủ dung dịch loãng HNO

3

 loãng nồng độ 20% thu được dung dịch X (2 muối) và sản phẩm khử duy nhất là NO. Trong X nồng độ Fe(NO

3

)

3

 là 9,516% và nồng độ C % của Al(NO

3

)

3

 gần bằng

A. 9,5 %          B. 4,6 %          C. 8,4 %          D. 7,32 %

Câu 32: Dùng ít nhất bao nhiêu phản ứng để tách anilin khỏi hỗn hợp 3 chất anilin, phenol và benzen

A. 2           B. 3            C. 1           D. 4

Câu 33: Cho các chất a) đimetyl oxalat b) o-cresol c) 0-xylen d) phenol 
e) etanal    g) axit fomic   h) anlyl propionat. Chất nào trong số trên phản ứng được với nước Brom, Na, dung dịch NaOH nhung không phản ứng được với NaHCO

3

A. a,c           B. b,d          C. b,d,g         D. b,e,h

Câu 34: Số mol chất X bị đốt cháy + nH

2

O = nCO

2

. Loại chất nào sau đây, khi bị đốt cháy hoàn toàn thu được kết quả  thỏa mãn điều kiện trên

A. Ancolvà anđêhit no đơn chức mạch hở

B. Axit và anđêhit no hai chức  mạch hở

C. Anken và xyclo ankan

D. Axit và este mạch hở không no một liên kết ba đơn chức

Câu 35: Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H

2

SO

4

 và HNO

3

 thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H

2

SO

dư vào bình được 0,448 lít NO và dung dịch Y. Trong cả 2 trường hợp đều có NO là sản phẩm khử duy nhất ở  kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu không tạo sản phẩm khử N

+5

. Các phản ứng đều hoàn toàn. Giá trị m là

A. 4,2gam         B. 2,4gam         C. 3,92 gam        D. 4,06 gam

Câu 36: Phản ứng giữa 2 chất nào sau đây thu được sản phẩm trong đó Clo đạt mức oxy hóa cao nhất của nó

A. MnO

2

 + HCl                  B. Cl

2

 + NaOH loãng nguội

C. Cl

2

 + KOH đặc nóng              D. Cl

2

+ bột Ca(OH)

2

Câu 37: Trong công ngiệp, sản xuất NH

3

, phản ứng xảy ra tạo thành một cân bằng hóa học. Cân bằng hóa học này phải thực hiện ở áp suất cao, nhiệt độ thấp nhưng không quá thấp (khoảng 450

0

C). Từ đó suy ra đặc điểm của phản ứng là

A. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, áp suất tăng   B. Phản ứng thuận thu nhiệt , giảm áp suất

C. Phản ứng thuận tỏa nhiệt giảm áp suất   D. Phản ứng thuận thu nhiệt , áp suất tăng

Câu 38: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe

3

O

4

, Fe(NO

3

)

2

, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO

4

. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa  466,6 gam muối sunphat trung hòa và 10,08 lit đktc khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỷ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây (Đề minh họa 2015)

A. 15%          B. 20%          C. 25%          D. 30%

Câu 39: Ba dung dịch X,Y,Z, thỏa mãn

– X tác dụng với Y thì có tủa xuất hiện

– Ytác dụng với Z thì có tủa xuất hiện

– X tác dụng với Z thì có khí thoát ra .       X,Y,Z, lần lượt là

A. Al

2

(SO

4

)

3

, BaCl

2

, Na

2

SO

4

           B. FeCl

2

, Ba(OH)

2

, AgNO

3

C. NaHSO

4, 

BaCl

2

, Na

2

CO

3

           D. NaHCO

3

, NaHSO

4

, BaCl

2

(Đề minh họa 2015)

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn  m gam hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức trong oxy được 0,09 mol CO

2

, 0,125 mol H

2

O và 0,015 mol N

2

. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch H

2

SO

4

 loãng  được số gam muối là

A. 3,22 gam        B. 2,488 gam      C. 3,64 gam        D. 4,25 gam

Câu 41: Nhận xét nào sau đây không đúng về bảng tuần hoàn Menđêlêep.

A. Trong một chu kỳ, từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần.

B. Trong nhom A từ trên xuống dưới độ âm điện tăng dần.

C. Cấu hình e  nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

D. Các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

Câu 42: Cho 2,76 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỷ lệ số mol tương ứng 2:1 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HNO

3

 thu được sản phẩm khử chỉ gồm NO

2

 và NO. Thể tích hỗn hợp khí NO + NO

2

 ít nhất thu được gần với giá trị nào sau đây

A. 0,672 lit       B. 0,784 lit       C. 0,448 lit       D. 0,56 lit

Câu 43: Thủy phân hết một tấn mùn cưa chứa 80% xenlulozo rồi cho lên men rượu với hiệu suất 60%. Biết khối lượng riêng của C

2

H

5

OH nguyên chất là 0,8g/ml.Thể tích rượu 40

0

 thu được là

A. 640,25 lit       B. 851,85 lit       C. 912,32 lit       D. 732,34 lit

Câu 44: Cho sơ đồ: 3-metylbut-1-enXYZ .

Trong đó X,Y,Z đều là sản phẩm chính. Nhận xét nào sau đây đúng :

A. X là 2-metylbut-3-ol             B. Y là 2-metylbut-1-en

C. Z là 2-metylbut-2-ol              D. Y là 2-metylbut-3-en

Câu 45: Cho dãy các chất : m-CH

3

COOC

6

H

4

CH

3

; m-HCOOC

6

H

4

OH; ClH

3

NCH

2

COONH

4

; p-C

6

H

4

(OH)

2; 

p-HOC

6

H

4

CH

2

OH; CH

3

NH

3

NO

3

Có bao nhiêu chất kể trên thỏa mãn điều kiện: một mol chất đó phản ứng tối đa 2 mol NaOH

A. 2           B. 4            C. 5           D. 3

Câu 46: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al, Zn tan hoàn toàn  trong dung dịch H

2

SO

4

 đặc nóng. Kết thúc phản ứng được 0,896 lit đktc SO

2

. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được (m + 7,04) gam chất rắn khan. Số mol H

2

SO

4

 tham gia phản ứng  gần nhất giá trị nào sau đây

A. 0,123mol       B. 0,115 mol      C. 0,118 mol      D. 0,113 mol

Câu 47: Hợp chất hữu cơ X thuần chức (chỉ chứa C,H,O). 5,8 gam X tác dụng với lượng dư AgNO

3

 trong NH

3

 được 43,2 gam Ag. Hydro hóa hoàn toàn 0,1 mol X được chất Y. Toàn bộ Y phản ứng vừa hết 4,6 gam Natri. Đốt cháy hoàn toàn X thu được

A. nCO

2

 = nH

2

O    B. nCO

2

=2nH

2

O    C. nH

2

O=2nCO

2

    D. nH

2

O=3nCO

2

Câu 48: Khi trời sấm chớp mưa rào, trong không trung xảy ra các phản ứng hóa học ở điều kiên nhiệt độ cao có tia lửa điện, tạo thành các sản phẩm có tác dụng như một loại phân bón nào dưới đây, theo nước mưa rơi xuống, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng

A. Đạm amoni     B. Phân lân       C. Đạm nitrat       D. Phân kali

Câu 49: Cho hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu vào dung dịch hỗn hợp 2 muối AgNO

3

 và Ni(NO

3

)

2

. Kết thúc phản ứng được rắn X (tan một phần trong dung dịch HCl dư) và thu được dung dịch Y (phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH được tủa gồm 2 hydroxit kim loại). Nhận xét nào sau đây không đúng về thí nghiệm trên

A. Rắn X gồm Ag ,Al , Cu            B. Kim loại Cu chưa tham gia phản ưng

C. Dung dịch Ygồm Al(NO

3

)

3

,Ni(NO

3

)

2

    D. Rắn X gồm Ag,Cu và Ni

Câu 50: Nguyên tố Z có 2 đồng vị X, Y với khối lượng nguyên tử trung bình bằng 79,9. Hạt nhân đồng vị X có 35 hạt proton và 44 hạt notron. Hạt nhân đồng vị Y có số hạt notron nhiều hơn X 2 hạt. Tỷ lệ số nguyên tử Y/X là

A. 9/10          B. 10/11          C. 9/11         D. 11/9

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular