https://pasca.itera.ac.id/wp-content/plugins/ https://dinkes.bogorkab.go.id/wp-content/sgcr/ https://www.elementbike.id/nul/js/ https://www.kakamega.go.ke/nul/ http://journal.bmti.uz/sdana/ https://ncc.potensi-utama.ac.id/wp-content/plugins/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/sdana/ https://pmb.stihmuhammadiyahkalianda.ac.id/images/nul/
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2016 - THPT Đồng Đậu
Wednesday, May 29, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn HóaĐề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2016 - THPT Đồng...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2016 – THPT Đồng Đậu

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 của trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc có đáp án mã đề 134.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2016 – THPT Đồng Đậu Lần 1

Câu 40:Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 80% thu được 44,8 lít khí CO

2

(ở đktc) và V lít ancol etylic 23

o

(biết khối lượng riêng của C

2

H

5

OH là 0,8 gam/ml). Giá trị m và V lần lượt là:

A.225 và 0,5.     B.225 và 0,32.     C.450 và 0,5.     D.144 và 0,32.

Câu 41:Chất nào sau đây là một phi kim

A.S.          B.Ne.         C.Al.          D.Fe.

Câu 42:Dẫn 0,5 mol hỗn hợp khí gồm H

2

và CO có tỉ khối so với H

2

là 4,5 qua ống đựng 0,4 mol Fe

2

O

3

và 0,2 mol CuO đốt nóng. Sau phản ứng hoàn toàn cho chất rắn trong ống vào dung dịch HNO

3

loãng, dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:

A.20,907.       B.3,730        C.34,720.       D.7,467.

Câu 43:Oxi hóa 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng, thu được 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit, axit, ancol chưa phản ứng và nước  Hỗn hơp này tác dụng với Na dư sinh ra 3,36 lít H

2

ở đktc  Phần trăm khối lượng ancol đã chuyển hóa thành axít là:

A.90%.         B.75%.         C.50%.         D.25%.

Câu 44:Khi xà phòng hóa triolein bằng dung dịch NaOH ta thu được sản phẩm là

A.C

17

H

33

COONa và glixerol.           B.C

15

H

31

COONa và glixerol.

C.C

17

H

33

COONa và etanol.           D.C

17

H

33

COOH và glixerol.

Câu 45:Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là

A.đều được chiết xuất từ củ cải đường.

B.đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

C.đều bị oxi hóa bởi AgNO

3

trong NH

3

D.đều hòa tan được Cu(OH)

2

  ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam

Câu 46:Khi nhiệt độ tăng thêm 10

0

C tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 30

0

C ) tăng lên 81 lần, cần phải thức hiện ở nhiệt độ nào sau đây?

A.30

0

C         B.70

0

C         C.10

0

C         D.270

0

C

Câu 47:Hỗn hợp M gồm vinyl axetilen và hiđrocacbon X mạch hở. Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng M thu được số mol nước gấp đôi số mol của M. Mặt khác dẫn 8,96 lít M (ở đktc) lội từ từ qua nước brom dư, đến phản ứng hoàn toàn thấy có 2,24 lít khí thoát ra (ở đktc). Phần trăm khối lượng của X trong M là:

A.27,1%.        B.9,3%.        C.40,0%.        D.25,0%.

Câu 48:Hỗn hợp X gồm C

2

H

2

và H

2

có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C

2

H

4

, C

2

H

6

, C

2

H

2

và H

2

. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H

2

là 8. Thể tích O

2

(đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

A.22,4 lít.       B.44,8 lít.       C.33,6 lít.       D.26,88 lít.

Câu 49:Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A.CH

3

CH

3

.      B.CH

3

COOH.     C.CH

3

CH

2

OH.    D.CH

3

CHO.

Câu 50:Số lượng đồng phân este ứng với công thức phân tử C

4

H

8

O

2

là:

A.2.          B.3.          C.4.          D.5.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2016 – THPT Đồng Đậu Lần 1

Câu  Đáp án Câu  Đáp án
1 C 26 B
2 B 27 B
3 B 28 A
4 C 29 B
5 D 30 C
6 A 31 D
7 B 32 C
8 B 33 A
9 D 34 A
10 A 35 C
11 D 36 D
12 D 37 A
13 A 38 C
14 D 39 C
15 A 40 A
16 C 41 A
17 B 42 D
18 B 43 C
19 A 44 A
20 D 45 D
21 D 46 B
22 D 47 B
23 D 48 C
24 C 49 B
25 D 50 C

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular