fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn ToánĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP...

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 MÔN TOÁN

ĐÁP ÁN 101

1. C2. B3. B4. D5. D6. A7. C8. A9. D10. D
11. B12. C13. D14. B15. B16. A17. B18. C19. B20. B
21. C22. C23. C24. B25. C26. A27. C28. A29. B30. A
31. C32. C  33. C 34. B  35. A 36. C 37. A 38. A 39. B  40. B 
41. A 42. A 43. A 44. B 45. C 46. A 47. A 48. B 49. C 50. C  

MÃ ĐỀ 102

Gợi ý đáp án môn Toán, mã đề 102:

1. D2. C3. D4. B5. A 6. B7. C8. C9. D10. C
11. B12. B13. C 14. D 15. C 16. A17. C18. B19. A20. A
21. D22. B23. C24. D25. B26. B27. C28. B29. A30. A
31. D32. D 33. B34. C35. C36. A37. A38. D39. B 40. D
41. D42. B43.  C44. D45. C46. C47. 48. A49. 50. A 

ĐÁP ÁN 103

1. C2. A 3. B4. C 5. B 6. C 7. D 8. D 9. C 10. A 
11. D 12. B 13. A 14. C 15. D 16. C 17. B 18. D 19. C 20. C 
21. A 22. B 23. D 24. D 25. A 26. D 27. A 28. A 29. A 30. D 
31. A 32. C  33. C 34. A  35. C 36. D37. C38. A 39. C  40. A 
41. A 42. D 43. C 44. C 45. D 46. C 47. D 48. A 49. D 50. D  

ĐÁP ÁN 104

1. C2. A3. C4. B5. C6. B7. B8. D9. C10. A
11. B12. A13. B14. B15. C16. A17. D18. C19. A20. D
21. B22. A23. D24. C25. A26. D27. A28. A29. B30. C
31. B32. B 33. D34. C 35. C36. A37. D38. A39. B40. A
41. B42. A43. B44. D45. C46. C47. D48. C49. D50. D

ĐÁP ÁN 105

1. A2. A 3. C 4. D 5. A 6. D 7. A 8. D 9. D 10. A 
11. A 12. D 13. A 14. C 15. A 16. B 17. C 18. C 19. C 20. B 
21. D 22. C 23. D 24. D 25. B 26. D 27. A 28. C 29. A 30. A 
31. A 32. D  33. B 34. D  35. D 36. B 37. A 38. C 39. A  40. B 
41. C 42. D 43. B 44.  45. 46. C 47.  48. 49. 50.  

ĐÁP ÁN 106

1. D2. A3. C4. D5. A6. C7. D8. D9. B10. D
11. C 12. C13. C14. A15. A16. B17. C18. A19. A20. B
21. B22. D 23. B 24. B25. B 26. C 27. C 28. D29. B30. D
31. D32. C33. D 34. B  35. B 36. D 37. C38. B 39. D  40. C 
41. B 42. C 43. D 44. D 45. C 46. B 47. D 48. C 49. D50. D  

MÃ ĐỀ 107

ĐÁP ÁN 107

1. B2. D3. C4. B5. C6. D7. D8. B9. D10. C
11. A12. D13. D14. A15. A16. C17. A18. C19. C20. B
21. A22. D23. A24. A25. A26. D27. D28. C29. B30. A 
31. B32. B 33. C34. D35. A36. C37. D38. C39. C40. A
41. A42. B43. D44. C45. D46. A47. A48. C49. A50. B

ĐÁP ÁN 108

1. D2. C3. C4. D5. A
6. A7. C8. C9. D10. D
11. C12. C13. A14. D15. B
16. A17. D18. B19. D20. B
21. C22. C23. A24. C25. C
26. C27. A28. B29. D30. C
31. A32. B33. A34. B35. D
36. C37. D38. A39. B40. A
41. A42. D43. B44. B45. A
46. D47. B48. A49. A50. A

MÃ ĐỀ 109

ĐÁP ÁN 110

1. A2. D3. D4. D5. C
6. A7. C8. A9. A10. B
11. C12. B13. D14. B15. A
16. A17. C18. B19. C20. D
21. B22. B23. A24. A25. D

ĐÁP ÁN 111

1. B2. C3. D4. C5. C6. A7. A8. B9. C10. A
11. A12. A13. C14. D15. D16. B17. D18. C19. C20. D
21. C22. A23. B24. B25. B26. D27. A28. A29. C30. B
31. A32. A 33. B34. B 35. B36. A37. B38. B39. C40. B
41. A42. B43. 44. 45. C46. 47. 48. C49. 50.  

ĐÁP ÁN 112

1. C2. B3. C4. B5. C6. B7. A8. C9. D10. C
11. B12. B13. A14. C15. A16. C17. B18. D19. D20. B
21. C22. C23. D24. A25. C26. D27. D28. A29. B30. A
31. D32. D 33. A34. D 35. C36. B37. D38. B39. C40. D
41. D42. A43. A44. B45. C46. A47. D48. C49. D50. B

MÃ ĐỀ 113

ĐÁP ÁN 113

1. C2. A3. C4. D5. A
6. C7. C8. B9. A10. A
11. D12. D13. C14. D15. A
16. B17. A18. A19. B20. B
21. A22. D23. A24. B25. C
26. C27. D28. B29. C30. A
31. D32. B33. B34. B35. C
36. B37. D38. D39. C40. C

ĐÁP ÁN 114

1. D2. B3. B4. D5. D6. D7. B8. D9. A10. A
11. A12. B13. D14. A15. D16. C17. A18. A19. B20. B
21. B22. D23. D24. A25. C26. B27. A28. A29. C30. C
31. C32.  D33. A34.  D35. B36. D37. B38. B39. C40. B
41. A42. B43. D44. C45. A46. B47. A48. D49. D50. B

ĐÁP ÁN 115

1. D2. B3. B4. C5. C6. A7. D8. D9. C10. D
11. B12. B13. A14. C15. D16. D17. D18. C19. A20. A
21. A22. C23. D24. D25. B26. B27. B28. D29. A30. B
31. D32. A 33. D34. B35. D36. B37. C38. B39. C 40. B
41. C42. C43. A44. B45. B46. B47. A48. D49. A50. A

MÃ ĐỀ 116

ĐÁP ÁN 116

1. B2. D3. C4. B5. C6. A7. D8. D9. B10. D
11. A12. A13. B14. D15. D16. B17. D18. C19. C20. B
21. A22. D23. C24. A25. B26. B27. A28. C29. A30. C
31. B32.  D33. B34. D35. B36. C37. B38. B39. A40. B
41. D42. A43. C44. C45. B46. C47. A48. A49. C50.  

ĐÁP ÁN 117

1. D2. C3. D4. A5. B
6. B7. C8. D9. A10. B
11. B12. A13. D14. C15. C
16. D17. A18. D19. A20. D
21. B22. B23. A24. A25. B
26. D27. C28. C29. A30. A
31. C32. D33. D34. B35. D
36. A37. A38. D39. B40. D
41. B42. C43. B44.45.

ĐÁP ÁN 118

1. D2. C3. C4. D5. A6. A7. C8. C9. D10. D
11. C12. C13. A14. D15. B16. A17. D18. B19. D20. B
21. C22. C23. A24. C25. C26. C27. A28. B29. D30. C
31. A32. B 33. A34. B 35. D36. C37. D38. A39. B 40. A
41. A42. D43. B44. B45. A46. 47. 48. 49. 50.  

MÃ ĐỀ 119

ĐÁP ÁN 119

1. D2. B3. A4. A5. A
6. B7. C8. B9. C10. B
11. D12. D13. C14. D15. A
16. A17. B18. A19. B20. A
21. B22. B23. D24. B25. D
26. C27. C28. A29. D30. D

ĐÁP ÁN 120

1. A2. A3. C4. D5. D6. A7. C8. B9. A10. D
11. A12. C13. D14. B15. A16. D17. B18. C19. D20. B
21. B22. C23. B24. B25. B26. C27. A28. C29. C30. B
31. D32. A33. B34. B35. D36. D37. A38. A39. C 40. A
41. A42. D43. D44. C45. B46. C47. A48. C49. D50. A 

ĐÁP ÁN 121

1. B2. A3. C4. B 5. B 6. D 7. C8. B9. C 10. D 
11. C 12. A 13. B 14. D15. B 16. A 17. A 18. D19. D 20. B 
21. C 22. C 23. A 24. C 25. D 26. A 27. D 28. C 29. B 30. A 
31. D 32. A  33. D 34. B  35. C 36. C 37. A 38. B 39. D  40. B 
41. B 42. B 43. A 44. A 45. C 46. B 47. C48. A 49. D 50. C  

ĐÁP ÁN 122

1. A2. A3. A4. B5. C6. D7. A8. C9. A10. D
11. B12. C13. C14. B15. D16. A17. D18. D19. B20. B
21. A22. D23. A24. B25. C26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.  33. 34.  35. 36. 37. 38. D39. B40. B
41. B42. A43. B44. A45. 46. D47. A48. B49. C50. B 

ĐÁP ÁN 123

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. B8. D9. B10. B
11. B12. C13. B14. D15. D16. D17. C18. B19. C20. C
21. A22. C23. C24. B25. A26. A27. D28. B29. D30. B
31. D32. D33. D34. C 35. A36. D37. B38. A39. B40. D 
41. B42. A43. A44. D45. D46. D47. C48. D49. B50. C

ĐÁP ÁN 124

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. B8. D9. B10. B
11. B12. C13. B14. D15. D16. D17. C18. B19. C20. C
21. A22. C23. C24. B25. A26. A27. D28. B29. D30. B
31. D32. D33. D34. C 35. A36. D37. B38. A39. B40. D 
41. B42. A43. A44. D45. D46. D47. C48. D49. B50. C

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular