fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 3 - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Phần...

Chương 3 – Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Phần 1)

Câu 1: Tìm:

A. I = 2 – 7ln|x + 2| + C    B. I = 2x + 7ln|x + 2| + C

C. I = 2x – 7ln|x + 2| + C    D. I = 2 + 7ln|x + 2| + C

Câu 2: Chọn phương án đúng.

A. ∫codx = ln|sinx| + C     B. ∫tanxdx = cotx + C

C. ∫tanxdx = ln|cosx| + C     D. Cả 3 phương án đều sai.

Câu 3: F(x) là nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a;b) . Chọn đáp án đúng.

A. ∫f(x)dx = F(x)    B. ∫F(x)dx = F(x) + C

C. ∫f(x)dx = F(x) + C     D. ∫F(x)dx = f(x)

Câu 4: Với a ≠ 0 thì

bằng:

A. ln|ax + b| + C     B. (1/a)ln|ax + b| + C

C. (-1/a)ln|ax + b| + C     D. Tất cả các phương án trên đều sai.

Câu 5: Biết nguyên hàm của f(x) là

vậy f(x) là:

A. 1/x2   B. -1/x2     C. ln|x|     D. -ln|x|

Câu 6: Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-C 2-A 3-C 4-B 5-B 6-D

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular